Biblická a systematická teologie

Hlavní studijní program pro přípravu církevních pracovníků

Cílem tohoto studijního programu je poskytnout studentům zevrubný přehled problematik exegeze a hermeneutiky Bible, biblické teologie a systematicko-teologické i prakticko-teologické reflexe se stálým zřetelem k aplikaci programů v církevní službě a na misijním poli. Jinak řečeno, tento program usiluje o co nejhlubší ponor v místech co nejvyššího výtěžku pro praktickou službu v církvi.

Studijní nároky v tomto studijním programu jsou značné. Běžný tříkreditový předmět vyžaduje podrobné načtení asi 500-700 stran textu a napsání písemných prací o celkové délce asi 4000-6000 slov. Studium je zcela flexibilní. Student může za pomoci učebnice a studijní příručky postupovat zcela samostatně. Tato flexibilita je podmíněna potřebou disciplinovaného, pravidelného studia.

Ostatní studijní programy včetně programu pro nematuranty naleznete zde:

Podrobný přehled všech studijních programů, popis studijních pravidel a akademických standardů a další informace jsou k dispozici primárně ve studijním manuálu:

Základní pravidla

Jak se přihlásit?

Podmínkou přihlášení je maturita.

Za prvé
Vyplňte přihlášku ke studiu a přiložte k ní ověřenou kopii svého maturitního vysvědčení, nebo nám ho přineste k vidimaci a naskenování.
Dokumenty můžete posílat na adresu Global University, Kmochova 248, 28002 Kolín.

Za druhé
Přihlašte si první předmět. Bez přihlášení některého z předmětů není přihláška ke studiu kompletní.
Výběr prvního předmětu doporučujeme konzultovat s námi. Pokud jste zcela novým studentem / novou studentkou, doporučíme Vám BIB2043 Principy výkladu Bible.
K přihlášení použijte online formulář. Ihned po přihlášení Vám zpřístupníme studijní materiály.

Za třetí
Po přijetí přihlášky, maturitního vysvědčení a přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu Vás přihlásíme v mezinárodní kanceláři. Během několika dní, nanejvýš týdnů, obdržíte své studentské číslo.

Je se přilásit ke zkrácenému programu?

Za prvé
Učiňte všechny výše popsané kroky standardního přihlášení. V přihlášce ke studiu uveďte, že se hlásíte ke zkrácenému programu.
Doložit maturitní vysvědčení nebo jeho ověřenou kopii je nutné i v případě, že jste držitelkou/držitelem VŠ diplomu.

Za druhé
Vytiskněte si formulář „Request for Academic Records“ a vyplňte jeho první část, čili vše nad popiskem „Note to Authorized Official“. Svou část formuláře podepište.

Za třetí
Celou druhou polovinu formuláře musí vyplnit studijní oddělení vysoké školy, která Vám vystavila diplom. Pracovníkům daného studijního oddělení je potřeba zdůraznit, aby k tomuto formuláři připojili seznam zkoušek a předmětů a aby to oni sami poslali na adresu uvedenou na formuláři dole. Je důležité, aby odesilatelem poštovní zásilky bylo dané studijní oddělení.

Jak studium probíhá?

Ihned po přihlášení obdržíte studijní materiály, které jsou přizpůsobeny pro samostatné korespondenční studium. Máte nárok na tutoring (studijní poradenství) a na odborné konzultace, které Vám s radostí po domluvě poskytneme.

Přihlášení jednotlivého předmětu
Ke každému jednotlivému předmětu se student přihlašuje zvlášť. Drží se při tom seznamu požadovaných předmětů dle svého studijního programu.

Po přihlášení má student 6 měsíců na dokončení všech následujících úkolů. Po překročení tohoto limitu musí opětovně zaplatit poplatek za přihlášení. Po uplynutí 12 měsíců, nedokončí-li předmět, musí opětovně zaplatit i poplatek za kredity.

Odevzdání písemných prací
První podmínkou k uzavření předmětu je napsání písemných prací. Většina předmětů zadává písemné práce dvě: Seminární práci (ang. Project) a k tomu seminární práci typu „doplňková četba“ (ang. Collateral Reading Assignment).

Student se drží akademických standardů a pokynů k formální úpravě popsaných ve studijním manuálu.

Splnění praktického úkolu
Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je splnění praktického úkolu. Jde o zadání uvedené ve studijní příručce. Místem výkonu praktického úkolu může být místní církevní společenství, pracoviště, nebo blízký např. rodinný kruh. Zprávu o splnění praktického úkolu musí jeden z posluchačů doplnit o zpětnou vazbu.

Napsání závěrečného testu
Po splnění předchozích úkonů může student přistoupit ke psaní závěrečného testu. K závěrečnému testu se připraví studiem učebnice a nejlépe, leč nikoli povinně, také průběžným samostatným plněním osobních testů na konci každé lekce a studijních zpráv na konci každého oddílu.

Test se píše v kanceláři v Kolíně, nebo pod dohledem smluvené důvěryhodné osoby (např. pastor), nebo online.

Vysvětlivky k seznamu předmětů

Přeškrtnutý český název Učebnice není dostupná v češtině. Jde o předměty BIB2033, THE4033, CSC1023, ENG1103, COM1023,
Římská ii v horním indexuⁱⁱ Vyžadováno ve zkráceném programu.
Kód předmětu: Sestává ze čtyř prvků:
[kód oddílu = BIB|THE|MIN|LIT|REL|HIS|COM|CSC|LDR|EDU|ENG] [jednociferná úroveň náročnosti = 1-4] [dvouciferné pořadí v oddílu = 01-07] [jednociferný počet kreditů = 1-3]
Příklad: Kód THE1013 říká, že jde o předmět z kategorie THE, obtížnost základní, v pořadí první, tříkreditový. Kód BIB4073 říká, že jde o předmět z katerogie BIB, obtížnost pokročilá (4), pořadí 07, tříkreditový. Pokročilá obtížnost neznamená, že jde o předmět celkově náročnější, než předměty s obtížností nižší. Jde o předmět, který předpokládá znalost předchozích. Ačkoli si tedy student může přihlašovat předměty ve vlastním zvoleném pořadí, kód obtížnosti je indikátorem doporučené sekvence.

Seznam předmětů

CELÝ PROGRAM

ODDÍL

Požadované kredity
Biblistika 27
Systematická teologie 15
Praktická teologie 21
Všeobecné vzdělání 9
Všeobecné volitelné 18
CELÝ PROGRAM: 90

ZKRÁCENÝ PROGRAM ⁱⁱ

ODDÍL

Požadované kredity
Biblistika 27
Systematická teologie 15
Praktická teologie 9
Všeobecné vzdělání 9
Všeobecné volitelné 0
CELÝ PROGRAM: 60

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Kód Název předmětu Název předmětu česky Požadované kredity
BIBLISTIKA
BIB1033ⁱⁱ The Life of Christ in the Synoptic Gospels Život Ježíše Krista 3
BIB2043ⁱⁱ Principles of Biblical Interpretation Principy výkladu Bible 3
BIB3013ⁱⁱ Genesis Genesis 3
BIB3073ⁱⁱ The Book of Acts Kniha Skutků 3
BIB2063ⁱⁱ The Corinthian Letters Korintské listy 3
LIT1213ⁱⁱ Old Testament Literature: His Story Literatura Starého zákona 3
LIT1303ⁱⁱ New Testament Literature Literatura Nového zákona 3

Volitelné

BIB2033ⁱⁱ A Study in the Book of Hebrews List Židům 3
BIB4073ⁱⁱ Daniel and Revelation Daniel a Zjevení 3
Celkem: 27
SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE
THE1013ⁱⁱ Pneumatology Pneumatologie 3
THE2013ⁱⁱ The Bible and the Church Bible a církev 3
THE1033ⁱⁱ God and Angels Bůh a andělé 3
THE4033ⁱⁱ Christology: Jesus, Son of God in the Spirit Christologie: Ježíš jako Boží Syn v Duchu sv. 3

Volitelné

THE1043ⁱⁱ Man and Sin Člověk a hřích 3
Celkem: 15
PRAKTICKÁ TEOLOGIE
LDR4103ⁱⁱ Managing Conflict Řešení konfliktů 3
MIN1103ⁱⁱ Great Commission Strategies Strategie Velkého poslání 3
MIN3043ⁱⁱ Preparing and Preaching Bible Messages Biblická kázání 3
MIS2013 The Bible and Missions Bible a misie 3

Volitelné

REL2013ⁱⁱ People and Their Beliefs Světová náboženství 3
MIS1023 Introduction to Missions Uvedení do misie 3
MINLP33 Thesis at the School of Missions and Theology Abs. práce na VOŠ misijní a teologické 3
Celkem: 21
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ
HIS2203ⁱⁱ The Church: Pentecost to the Reformation Dějiny církve od Letnic k reformaci 3
HIS2303ⁱⁱ The Church: Reformation through the 20th Cen. Dějiny církve od reformace do 20. století 3
CSC1023 Introduction to Computers Úvod do výpočetní techniky 3
Celkem: 9
VŠEOBECNÉ VOLITELNÉ
LDR3013 Guidelines for Leadership Pravidla pro vedoucí 3
EDU3103 Principles of Teaching Základy vyučování 3
MIN3063 The Church’s Educational Task Učitelské poslání církve 3
MIN2023 Christian Counseling Křesťanské poradenství 3
MIS3023 Introduction to Islam Úvod do Islámu 3
MIN2033 Expository Preaching Výkladová kázání 3

Volitelné

ENG1103 Writing Better English Písemné projevy v angličtině
COM1023 How to Speak in Public Veřejné promluvy v angličtině
Celkem: 18