Jak studium probíhá?

Jak probíhá distanční studium?

Distanční studium se vyznačuje tím, že studující se učí sám za pomoci speciálně strukturované učebnice a za pomoci tutora.

Jakmile se přihlásíte k bakalářskému studiu na GU (USA) a ke studiu jednotlivého předmětu, budou Vám zaslány instrukce k platbě za předmět a také studijní materiály. Tyto materiály jsou navrženy tak, aby ve většině případech zcela nahradily přítomnost vyučujícího. Nemyslíme si, že klasická výuka je zbatečná. Naopak, Global University je sesterskou institucí Vyšší odborné školy misijní a teologické, která se soustředí především na klasické denní vyučování. Pro časově vytížené studenty je však klíčovým faktorem flexibilita, jíž je právě díky systému Global University dosaženo.

Student v učebnici nalezne instrukce, které ho provázejí studiem celého předmětu. Tyto instrukce jsou velmi snadné a u každého předmětu téměř totožné. V následujícím oddíle je tento proces představen.

1. Přihlášení k bakalářskému studiu

O prvním kroku studia píšeme podrobně na stránce Jak se přihlásit ke studiu. Jde o jednorázový krok, který je nezbytný pro jakékoli další studium. Pokud si však student chce Global University jen vyzkoušet a nijak se nevázat, může tento krok přeskočit a přihlásit se ke studiu jednotlivého předmětu v režimu Audit, který je levnější a bez jakýchkoli závazku. Předměty vystudované v tomto režimu se pochopitelně nepočítají do bakalářského studia na Global University (Springfield, Missouri, USA).

2. Studium jednotlivých předmětů

 1. Přihlášení

  Ke studiu předmětu se student přihlásí pomocí Přihlášky ke studiu jednotlivého předmětu. Při výběru předmětu se student musí pevně držet svého studijního programu nebo svého degree auditu. Pokud si student není jist svým studijním programem, aktuálním degree auditem, či pokud tyto dokumenty nemá k dispozici, kontaktuje před přihlášením studijní oddělení (čili národní kancelář GU).

  Po přihlášení ke studiu jednotlivého předmětu bude student kontaktován studijním oddělením GU. Bude mu dán pokyn k platbě a budou mu předány studijní materiály, jimiž se student bude řídit.

 2. Písemné práce

  V distančním režimu je povinností studenta vypracovat písemné práce dle zadání v příručce studenta daného předmětu. Příručka studenta je někdy samostatným PDF souborem ve složce se studijními materiály, jindy může být připojena k souboru učebnice a někdy může zadání písemné práce stát osamoceně nebo může být sděleno e-mailem ze studijního oddělení.

  Rozlišujeme tyto typy písemných prací:

  • Project, česky „seminární práce“. Běžný rozsah seminární práce je 1500 slov. Obvyklou povinností studenta je využít při psaní tří odborných zdrojů a dodržet pravidla pro formát a úpravu. Project (čili seminární práce) je vždy součástí předmětu a jeho odevzdání je podmínkou absolvování každého předmětu.
  • Collateral Reading Assignment, zkráceně CRA, česky též „doplňková četba“ je písemný úkol, který vyžaduje přečíst určitou odbornou literaturu a vypracovat její písemnou reflexi na základě přesného zadání. Doplňková četba se vyskytuje u většiny předmětů s tříkreditovou hodnotou. Má-li předmět kreditovou hodnotu 2, doplňková četba se nikdy nepožaduje. Řada knih k dpolňkové četbě je v anglickém jazyce. Pokud však studentovi angličtina nevyhovuje, může se rozhodnout pro snížení kreditové hodnoty předmětu nebo může požádat studijní oddělení o alternativní české zadání.
  • Service Learning Requirement, zkráceně SLR, česky „praktický úkol“ je přesně strukturovanou zprávou o splnění praktického úkolu církevní služby. Příkladem úkolu může být kázání v církvi, vyučování, misie a evangelizace, vedení studijní skupinky, atp. Formulář ke splnění SLR je součástí studijních materiálů.
 3. Závěrečný test má téměř vždy sto otázek mířících na témata v učebnici. Na závěrečný test se student nejlépe připraví plněním studijních zpráv, které jsou součástí zadání. Závěrečný test se píše vždy pod supervizí studijního oddělení v Kolíně nebo pod supervizí důvěryhodné osoby v blízkosti studenta.

3. Jak je studium zakončeno?

Pro zakončení studia musí student zakončit předměty o celkové kreditové hodnotě 96 kreditů (běžný stud. program) či 50 kreditů (druhý bakalariát). Vzhledem k tomu, že jeden předmět má hodnotu 2-3 kredity, jde o úctyhodný výkon. Řada studentů již však tento výkon podala a úspěšně své studium zakončila. V září 2017 jsme proto oslavili již čtvrtou promoci. Fotografie z této události vizte na příslušné stránce.

Distanční studium na Global University je plně prostupné se tříletým denním a čtyřletým kombinovaným studiem na Vyšší odborné škole misijní a teologické. Studenti Global University se proto během svého studia mohou rozhodnout přestoupit do kombinovaného či denního programu. Studenti denního a kombinovaného studia na VOŠMT se podobně mohou přesunout do distančního režimu.

Na VOŠMT je podmínkou zakončení studia napsání a úspěšná obhajoba absolventské práce. Na Global University (Springfield, Missouri, USA) tato podmínka neplatí a bakalářskou práci je možno nahradit dvěma volitelnými tříkreditovými předměty.