Formální úprava písemných prací

Formální úprava písemných prací na Global University

Úvodní strana

 • Název školy. Zde student uvede buď Vyšší odborná škola misijní a teologická nebo Global University s ohledem na to, v jakém studijním programu předmět studuje.
 • Název práce uvedený v kapitálkách.
 • Název předmětu včetně kódu dle číselníku Global University. Např. „BIB2043“.
 • Jméno a příjmení studenta.
 • Studentské číslo na Global University, pokud je přiděleno.
 • Datum a místo absolvovaného prezenčního vyučování, v němž student obdržel zadání práce. Pokud jde o distanční režim a zadání z příručky, je student povinen tuto skutečnost uvést.

Formátování dokumentu

 • Písemné práce musí být psány černým písmem na bílém pozadí. I nadpisy kapitol a podkapitol musí být psány výhradně černou barvou. Jde-li o bakalářskou práci, mohou být desky práce tmavé a titulní strana vypsána kontrastním písmem. Hypertextový odkaz může být tmavomodré barvy, avšak musí být zvýrazněn i podtržením.
 • Papír musí být formátu A4 (210×297 mm), a to jak v tištěných tak v elektronických verzích práce.
 • Okraje musí mít 3,4 cm. U bakalářské práce či jiné vázané písemné práce musí být okraj u vnitřního okraje vazby širší.
 • Každý odstavec, který je delší než jeden řádek, musí být zarovnán do bloku, tj. s rovným pravým okrajem. Doporučuje se dělení dlouhých slov na konci řádku avšak pouze dle správného slabikování.
 • Řádkování velikosti 1,5.
 • Písmo buď patkové Times New Roman nebo bezpatkové Arial. V různých operačních systémech je možné využít nejbližších příbuzných písem, např. PT Serif nebo Open Sans. Celá práce musí být psána jedním písmem. Písma Georgia, Century Gothic, Trebuchet, atd. nejsou vítána pro svou výraznost.
 • Formátování nadpisů by mělo být dostatečně, ale ne příliš výrazné. Doporučuje se následující:
  1. Nadpis 1. úrovně: 0,70 cm nad, 0,30 cm pod, 14 b.
  2. Nadpis 2. úrovně: 0,60 cm nad, 0 cm pod, 13 b.
  3. Nadpis 3. úrovně: 0,50 cm nad, 0 cm pod, 13 b.
  4. Nadpis 4. úrovně: 0,50 cm nad, 0 cm pod, 12 b.
 • Nadpisy a podnadpisy mohou, ale nemusí být očíslovány. Číslování se však důrazně doporučuje pro delší práce s podrobnou strukturou. Doporučuje se formát, který u nižších řádů uvádí nadřazené prvky, čili formát typu 1, 1.2, 1.2.3.
 • Každá písemná práce musí mít úvodní stranu.
 • Každá písemná práce, která má více než jeden podnadpis, musí být opatřena obsahem na zvláštní straně, která následuje po úvodní straně a předchází před samotným textem práce. Je potřeba dodržet citační normu ČSN ISO 690.
 • Každá písemná práce musí být opatřena bibliografií, tj. seznamem použitých zdrojů. Doporučuje se on-line nástroj Citace.com, pro delší práce se však daleko důrazněji doporučuje nástroj Zotero.
 • Tyto obecné pokyny mohou být vyučujícím změněny.

Česká státní norma ISO 690:2011

Na VOŠMT se držíme citační normy, která je podobně zavedena na českých vysokých školách. Touto normou je ČSN ISO 690 z roku 2011. Na několika následujících příkladech bude předvedeno několik příkladů a vysvětleno několik úskalí. Se správným formátem rovněž pomůže níže představený citační software. Podrobnější úvod do citování naleznete na stránkách Citace.com.

Kniha

Jméno tvůrce. Název: podnázev. (Vedlejší název.) Vydání. (Další tvůrce.) Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. (Dostupnost el. verze.) (Poznámky.)

BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ. Management. Olomouc: Rubico, 2001. ISBN 80-858-3945-8.
BĚLOHLÁVEK, František, Pavol KOŠŤAN a Oldřich ŠULEŘ, s. 75
Příspěvek ve sborníku se uvede předložnou „In:“

Článek

Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. (Lokace.) (Poznámky.)

Wikipedia

Článek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 11. 12. 2006, last modified on 25. 4. 2011 [cit. 2011-05-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Článek
 • Na VOŠMT se doporučuje citovat formou číselného odkazu, které je umístěné v textu v horním indexu hned za větou či odstavcem, v němž se věcný odkaz na daný zdroj nachází.
 • Stojí-li odkaz v horním indexu na konci věty nebo za jiným interpunkčním znaménkem, je dovoleno umístit jej před i za ono znaménko. Způsob však musí být konzistentní.
 • V odkazech pod čarou je první citace plná, ty další jsou zkrácené. Není potřeba, aby se zkrácené citace odkazovaly na číslo plné citace, jak to v některých manuálech vidíme.
 • Za chybu se pokládá, je-li jeden zdroj uveden pod čarou plnou citací více než jednou.
 • Pokud uvádíte plné citace takto v průběžných poznámkách, ČSN ISO 690 umožňuje bibliografii na konci vynechat. Zde by to platilo za hrubou chybu. Na konci každé písemné práce musí být pod nadpisem 1. úrovně zvoucím „Bibliografie“ uveden abecední seznam všech použitých zdrojů ve formátu plných citací. Abecední řazení má probíhat dle příjmení prvního autora knihy.
 • Za hrubou chybu platí, je-li v bibliografii uveden zdroj, který není uveden v citacích v textu. Tato chyba může navíc vzbudit podezření z akademické nečestnosti.

Příklad

PŘIPRAVUJE SE

Zápis biblických souřadnic

Biblické citace je potřeba zapisovat českým způsobem. Anglického způsobu, kde se pro oddělení kapitoly a verše používá místo čárky dvojtečka, je potřeba se zcela vyvarovat. 1) Šestnáctý verš z první kapitoly listu Římanům.
A. Ř 1,16
2) Šestnáctý a sedmnáctý verš z první kapitoly listu Římanům.
A. Ř 1,16.17
B. Ř 1,16–17
C. Ř 1,16n
Všimněme si možnosti A. Pro zápis dvou veršů z téže kapitoly jejich čísla oddělím tečkou. Tečkou mohu oddělit nejen jednotlivé verše, ale i jednotlivé rozsahy. Vizte bod 4. Všimněme si možnosti C. Pro zápis verše 16 a následujícího jsem připojil k číslici 16 písmeno n. Tímto způsobem mohu odkázat až na dva následující verše. 3) První tři verše z 1. Korintským 13.
A. 1 Kor 1,1.2.3
B. 1 Kor 1,1–3
C. 1 Kor 1,1nn
Pozor, značku n nemohu použít třikrát. Například Ř 8,1nnn neplatí! 4) Výčet veršů z osmé kapitoly Římanům, v nichž ČEP zmiňuje Ducha svatého:
A. Ř 8,2.4.5.6.9.10­.11.13.14.15.16­.23.26.27
B. Ř 8,2.4nn.9nn.13–16.23.26n
5) Platné české zkratky 66 protokanonických knih.
Gn / Ex / Lv / Nu / Dt / Joz / Sd / Rt / 1S / 2S / 1Kr / 2Kr / 1Pa / 2Pa / Ezd / Neh / Est / Jb / Ž / / Kaz / Pís / Iz / Jr / Pl / Ez / Dn / Oz / Jl / Am / Abd / Jon / Mi / Na / Ab / Sf / Ag / Za / Mal / Mt / Mk / L / J / Sk / Ř / 1K / 2K / Ga / Ef / F / Ko / 1Te / 2Te / 1Tm / 2Tm / Tt / Fm / Žd / Jk / 1P / 2P / 1J / 2J / 3J / Ju / Zj