SOC2012-3 Úvod do sociologie (SB)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. odlišit sociologii od ostatních společenských a přírodovědných o­borů.
  2. vysvětlit cílený vliv socializace na rozvoj lidského já.
  3. definovat normativní chování a jeho vztah ke kultuře.
  4. určit příčiny a účinky sociální struktury a sociální vrstvy.
  5. popsat základní sociální instituce, jež regulují sociální interakce.
  6. popsat strategii křesťanské služby a vlivu uprostřed sociálních změn.
  7. porovnat a postavit do kontrastu biblický názor a sociologické názory týkající se vztahu lidského já a společnosti.
  8. důsledněji usilovat o duchovní citlivost při své křesťanské službě v různých sociálních skupinách.
Anotace modulu

Modul studentovi poskytne obecný přehled oboru sociologie. Seznámí jej se základními metodami této vědecké disciplíny, zejména pak s vybranými pojmy, jako jsou například socializace, kultura, organizace sociálních skupin, rozvrstvení společnosti, sociální instituce a sociální změny. Důraz je položen na skutečnost, že naše chování je ovlivněno naším vztahem k ostatním lidem. Všechny sociologické pojmy jsou samozřejmě uváděny do vztahu se životem a službou křesťana.

 
Studijní literatura a pomůcky

KITANO, Koichi. Úvod do sociologie. Přel. z : Introduction to Sociology: An Independent-Study Textbook. 4. vyd. Irving, Texas : ICI University, 1997, 240 s. ISBN 1–56390–481–0.

THIO, Alex. Society: Myths And Realities : An Introduction To Sociology. Pearson/Allyn and Bacon, 2006, 584 s. ISBN 0205480500, 9780205480500.

HOBBS, Donald A. a BLANK, Stuart J. Sociology and the Human Experience. 4. vyd. New York : John Wiley & Sons, 1985, 525 s. ISBN 0–471–80211–5.

Bible : Český ekumenický překlad.