REL2012-3 Lidé a jejich víra (SB)

REL2012 Lidé a jejich víra – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vlastními slovy vymezit pojem náboženství a popsat jeho univerzálnost, příčiny a obecný účel.
  2. přiřadit k jednotlivým náboženstvím (kde to je možné) jméno zakladatele, jeho narození, život, příznačné vlastnosti a o co usiloval.
  3. charakterizovat u jednotlivých náboženství jejich základní poselství, zásady, obřady, rituály, instituce a posvátná místa.
  4. sledovat vývoj jednotlivých náboženství od jejich založení až po současný zeměpisný a početní stav.
  5. s uvedením příkladů interpretovat literární nebo i nezapsané formy předávání posvátné tradice.
  6. uvést klady a zápory každého náboženství a porovnat je s odpovídajícími principy křesťanství.
Anotace modulu Křesťanská služba v dnešním migrujícím světě předpokládá setkávání s lidmi různých náboženství. Tento modul studentovi pomůže získat orientaci v širokém spektru světových náboženství. Po úvodních lekcích, jež jsou věnovány základním pojmům náboženství, bude představeno 10 nejvlivnějších náboženství světa: animismus ze zemí třetího světa, náboženství Indie: hinduismus a sikhismus, náboženství východní Asie: taoismus, konfucianismus, buddhismus a šintoismus a nakonec náboženství Středního východu: judaismus, křesťanství a islám. U jednotlivých náboženství bude sledován jejich původ, důrazy, šíření a jejich literatura – to vše ve srovnání s křesťanským učením. Na závěr budou uvedena vybraná sektářská hnutí, která se odchýlila od principů křesťanské ortodoxie.
Studijní literatura a pomůcky

WRIGHT, Paul C. Světová náboženství. Přel. Z: People and Their Beliefs: An Independent-Study Textbook. 2. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1997, 270 s. ISBN 1–56390–216–8.

SALIBA, John A. Understanding New Religious Movements. Grand Rapids, Michigan : Eerdmans Publishing Company, 2002, 360 s. ISBN 0–7617–0497–3.

http://www.joshuaproject.net

Bible : Český ekumenický překlad.

REL2013 Lidé a jejich víra – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem REL2012 Lidé a jejich víra – 2 kredity (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve
studijní literatuře.
Vstupní podmínky: Doporučeno SOC2012/3 Úvod do sociologie
Studijní literatura:
Paul C. Wright: Lidé a jejich víra
Český ekumenický překlad Bible
John A. Saliba: Understanding New Religious Movements (doplňková četba v angličtině)
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity