LIT1303 Literatura Nového zákona (LC)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. uvést dobové údaje o jednotlivých knihách Nového zákona (autor, datum a místo vzniku, účel, literární forma, adresát apod.).
  2. sestavit chronologický sled vzniku novozákonních knih a s nimi souvisejících historických událostí.
  3. vnímat Nový zákon jako celek a jednotlivé knihy ve vzájemných souvislostech.
  4. ocenit jednotu Starého a Nového zákona i jejich kristocentrickou povahu.
  5. vysvětlit proces inspirovanosti Písem Nového zákona a jejich závaznost jako Božího zjevení.
Anotace modulu

Celkový pohled na Nový zákon pomůže studentovi pochopit jeho poselství, doktríny, osobnosti i problémy spojené s interpretací Nového zákona. Předmět pojednává o kulturním a dobovém pozadí jednotlivých novozákonních spisů, o Kristově životě, o dějinách a rozšíření rané církve a také o problémech, kterým čelili první křesťané. Pomocí předmětu Literatura Nového zákona student získá nové poznatky o životě a díle Krista a jeho apoštolů, aby k nim zaujal aktivní stanovisko.

 
Studijní literatura a pomůcky

MOON, Jesse K. Přehled Nového zákona. Přel. z : New Testament Survey: A Study Guide. 6. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1998, 276 s. ISBN 1–56390–145–5.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

TENNEY, Merril C. O Novém zákoně. Přel. z : New Testament Survey. Grand Rapids, Michigan : Eerdmans Publishing Co., 1988, 465 s. ISBN 0–8028–3251–2.