LIT1212-3 Literatura Starého zákona (LC)

LIT1212 Literatura Starého zákona

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. analyzovat obsah a zvěst knih tvořících Starý zákon.
  2. chápat způsoby, jak hebrejští svatopisci vyjadřovali své příběhy o Božích spásných činech.
  3. sledovat postupné rozvíjení Božího plánu vykoupení prostřednictvím postupného Božího zjevení.
  4. vyprávět příběh Bible v jeho prostém významu a s využitím pojmů známých v našich kulturách.
  5. uvědomovat si význam kulturního, zeměpisného, politického a historického kontextu starověkého Blízkého východu jakožto pozadí k pochopení Starého zákona.
  6. usilovat o spojování víry a vědomostí a také o smysl pro vzájemné souvislosti historických, literárních a teologických rozměrů Bible a podílet se na rozvíjení křesťanského světového názoru.
Anotace modulu

Tento modul je studiem počátků. Má za cíl ukázat, jakým způsobem starověcí hebrejští svatopisci vyjadřovali své výpovědi o spásných činech Božích. V narativních výpovědích mohou studenti sledovat postupné rozvíjení Božího plánu vykoupení, a to prostřednictvím – jak křesťané věří – Božího zjevení. Starý zákon je jedinou Biblí, kterou znal Ježíš, jeho učedníci i první generace křesťanů. Vyprávění příběhů je jednou z nejstarších metod předávání poznatků z generace na generaci. Student se naučí vyprávět příběh o Bohu podle záznamů Starého zákona a bude schopen vyprávět jej svým vrstevníkům a také mladší generaci.

 
Studijní literatura a pomůcky

FETTKE, Steven M. Literatura Starého zákona. Přel. z : Old Testament Literature: His Story. 1. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 2008, 215 s. ISBN 978–0–7617–1209–1.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

SCHULTZ, Samuel J. Starý zákon mluví. Přel. z : The Old Testament Speaks. New York : Harper & Row, Publisher, 1960, 436 s. ISBN neuvedeno (Library of Congress catalog card numer: 60–7952).

LIT1213 Literatura Starého zákona

Tento předmět je totožný s předmětem LIT1212 Literatura Starého zákona (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve
studijní literatuře.
Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Steven Fettke: Starý zákon – Literatura a příběh
William C. Williams: They Spoke from God – A Survey of the Old Testament (tato doplňková četba je dostupná jen v angličtině)
NEBO
Samuel J. Schultz: Starý zákon mluví – přehled starozákonních dějin a literatury (tato doplňková četba je dostupná také v češtině)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity