HSC2012-3 Základy zdravovědy (NM)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit pojem dobrého zdraví a jeho závislost na duchovních, emocionálních, morálních a sociálních aspektech života.
  2. ilustrovat ekonomickou efektivnost nákladů na prevenci chorob oproti nákladům na léčení a obhájit výhodnost dobrého zdravotního stavu.
  3. vymezit principy zdravotní osvěty a prevence proti chorobám v návaznosti na zdravou výživu a imunizaci a měl by vymezit principy prenatální péče a hygieny životního prostředí.
  4. vyjmenovat klíčové návyky osobní hygieny, kterým by se měly naučit děti pro celoživotní ochranu svého zdraví.
  5. rozlišovat mezi obvyklou nevolností během těhotenství a mezi příznaky zdravotních potíží, jež vyžadují léčbu.
  6. popsat dostupné metody k zabezpečení nezávadné pitné vody a spolehlivých sanitárních zařízení do domů a obcí.
  7. poskytnout první pomoc.
Anotace modulu

Duchovní pracovníci, misionáři a katecheti by měli zvládnout základy zdravovědy, protože při práci se snadno dostanou do situace, kdy budou muset lidem sami poskytnout pomoc i osvětu. Tomuto účelu slouží modul Úvod do zdravovědy. Při studiu prevence proti nemocem je zde pojednáno o zdravé výživě, o imunizaci, o hygieně životního prostředí a o dalších metodách překonávání nemocí. Modul též nabízí praktické návody pro bezpečnost a ochranu zdraví v domácnostech, radí např., jak se mají chovat těhotné matky nebo jak se dá čistit pitná voda. Student se dále dozví, jak má rozlišovat symptom choroby od obvyklé zdravotní indispozice a jak se má chovat, aby nedošlo k propuknutí nemoci či jejím komplikacím. Modul uzavírá téma první pomoci.

 
Studijní literatura a pomůcky

WILLIAMS, Paul R;. BUTRIN, JoAnn E. Butrin. Úvod do zdravovědy. Přel. z : Foundations for Health: An Independent-Study Textbook. 2. vyd. Springfield, Missouri : ICI Press, 2000, 284 s. ISBN 0–7617–0186–9.

HOEGER, Wener W. K. a HOEGER, Sharon A. Fitness and Wellness. 9. vyd. Cengage Learning, 2010, 310 s. ISBN 0538737492, 9780538737494.

Bible : Český ekumenický překlad.