HIS2302-3 Dějiny církve od reformace do 20. století (HF)

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. identifikovat přínos velkých křesťanských myslitelů a vůdců v období od reformace až do dnešních dnů.
  2. popsat a vyhodnotit hlavní teologické problémy období reformace.
  3. sledovat a vysvětlit geografické rozšíření křesťanství.
  4. vysvětlit, jak následující myšlenkové systémy ovlivnily poselství evangelia a rozšíření křesťanství: reformace, kolonizace, industrializace, komunismus, racionalismus, is­lám.
  5. popsat hlavní zásady a typy církevní správy v etablovaných protestantských denominacích.
  6. vysvětlit, v čem spočívá univerzální jednota církve na celém světě.
  7. využít studia dějin církve jako prostředku pro vysvětlení situací, jimž čelí dnešní církev.
Anotace modulu

Modul uvede studenta do dějin křesťanství od reformace, jež začala v 16. století, až ke křesťanstvu dnešních dnů. Student bude přemýšlet o obdobích, kdy církev procházela obnovou, seznámí se s organizačními formami církve a s jejím geografickým rozšířením. Bude veden k zhodnocení přínosu významných kazatelů, vůdců a teologů. Bude vyzván k analyzování nejnovějších trendů, jako jsou charismatická obnova a nezápadní misie. Jednotlivá témata jsou podána tak, aby student mohl získané poznatky uplatnit v současném životě.

 
Studijní literatura a pomůcky

SMEETON, Donald D. Dějiny církve od reformace k dnešku. Přel. z. : The Church : Reformation through the 20th Century: An Independent-Study Textbook. Springfield, Missouri : Global University, 2004, 308 s. ISBN 0–7617–0912–6.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

CAIRNS, Earle E. Christianity through the Centuries : A History of the Christian Church. 27. vyd. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1981, 507 s. ISBN 0–310–38360–9.