HIS2202-3 Dějiny církve od Letnic k reformaci (HF)

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit podstatu historie a její vliv na křesťanství.
  2. popsat a zhodnotit hlavní teologická hnutí v období od Letnic do reformace.
  3. rozpoznat přínos velkých křesťanských myslitelů a vůdců.
  4. načrtnout a vysvětlit geografické šíření křesťanství.
  5. zhodnotit celosvětovou podstatu církve.
  6. rozpoznat Boží dílo mezi lidmi.
  7. používat dějinných událostí jako prostředku pro pochopení role církve v současnosti.
Anotace modulu

Modul uvede studenta do historie křesťanství od jeho zrodu až k počátku reformace. Zvláštní důraz je položen na vztah historie jako vědecké disciplíny a křesťanské víry. Student se dozví o církvi v době apoštolů, v době raně církevních otců a ekumenických koncilů. Dozví se o zrození středověké teologie a církevní praxe, stejně jako o počátku renesance v Evropě. Modul obsahuje též zamyšlení nad přínosem hlavních křesťanských teologů, nad vztahem církve a státu a vznikem řeholnictví a misie. Modul je rozvržen tak, aby studentovi pomohl aplikovat do současné situace to, čemu se naučil o minulosti.

 
Studijní literatura a pomůcky

SMEETON, Donald D. Dějiny církve od Letnic k reformaci. Přel. z. The Church : Pentecost to Reformation : An Independent-Study Textbook. 1. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 2001, 243 s. ISBN 1–56390–111–0.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

CAIRNS, Earle E. Christianity through the Centuries : A History of the Christian Church. 27. vyd. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1981, 507 s. ISBN 0–310–38360–9.