ENG1102-3 Anglická kompozice (LC)

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. rozeznat stylistické rozdíly ve všem, co čte.
  2. přizpůsobit svůj psaný projev jeho účelu a adresátům.
  3. vyhnout se běžným pravopisným chybám za pomoci jednoduchých pravidel hláskování.
  4. určovat různé slovní druhy, věty a souvětí a používat je.
  5. rozlišit formy anglické věty a použít je pro dosažení rozmanitosti svého písemného projevu.
  6. definovat tři základní prvky srozumitelného textu a aplikovat je při psaní vlastních textů.
  7. uvědomovat si čtyři základní účely psaní.
  8. znát zásady parafráze, shrnutí argumentů a standardní formy dokumentace a používat je.
Anotace modulu

Modul je určen pro rozvoj písemných dovedností studenta teologických věd. Student se zaměří na to, jak různé formy anglické věty využít pro zatraktivnění písemného projevu. Dozví se, jak je třeba formulovat věty do efektivních oddílů a jak jich použít při vyprávění, při popisu, při výkladu a při argumentaci. Také se seznámí s postupy psaní přehledů, rešerší, shrnutí argumentů a odborných článků.

 
Studijní literatura a pomůcky

RICE, Frank B. Writing English Better. 5. vyd. Springfield, Missouri : ICI Press, 2004, 296 s. ISBN 0–7617–0866–9

Bible : New International Version.

Doplňková četba

LANGAN, John. College Writing Skills with Readings. McGraw-Hill Ryerson, Limited, 2002, 640 s. 0070891613, 9780070891616.