ENG1013 Úvod do angličtiny pro teology (LC)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. zvolit si teologické téma a náležitě o něm pojednat v angličtině.
  2. držet se pokynů pro správné členění písemné práce na oddíly, správně strukturovat své písemné práce.
  3. identifikovat a správně používat slovní druhy.
  4. identifikovat a správně používat různé druhy vět a souvětí.
  5. zachovávat pravidla gramatiky při mluvení a psaní.
  6. správně používat interpunkci.
Anotace modulu

Modul vychází z jazykového bohatství teologických studií. V první části se student naučí písemně definovat myšlenky o Bohu a používat při tom různých stylů vyjadřování. Druhá a třetí část zevrubně pojednávají o slovních druzích a také o větách, souvětích a jejich struktuře. Čtvrtá část modulu je věnována slovesu. Pátá část se zabývá pravidly správné interpunkce.

 
Studijní literatura a pomůcky

TANNER, Donald R. Introductory English. ICI University Press, 1996, 256 s. ISBN1–56390–263-X

Bible : New International Version.

Doplňková četba

SHAW, Harry. A Complete Course in Freshman English. ICI University Press, 1996, 754 s.

ISBN 1563909235, 9781563909238