EDU3102-3 Základy vyučování (SB)

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vnímat Ježíše jako velkého učitele a řídit se při svém vyučování Jeho principy.
  2. lépe chápat své žáky a přizpůsobit výuku jejich potřebám.
  3. použitím vhodných vyučovacích metod napomoci rozvoji všech stránek osobnosti svých žáků.
  4. používat principy efektivní komunikace a rozmanité vyučovací metody a pomůcky.
  5. vést žáky či studenty k efektivnímu samostudiu.
  6. využívat prostředí domova či třídy pro porozumění žákům a jejich potřebám.
  7. hodnotit studijní pokroky svých žáků i efektivnost svého vyučování z hlediska křesťanských principů.
Anotace modulu

Tento modul vychází z křesťanského pojetí vzdělávání, jak je uvedeno v Lukášovi 2,52: „A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ První část modulu se zabývá charakteristikou a specifickými potřebami žáků a studentů v různém období jejich věku. Druhá část je věnována základním povinnostem učitele, třetí část pak podává přehled moderních vyučovacích metod. V poslední čtvrté části modulu student najde praktické pokyny pro přípravu, prezentaci a hodnocení svých žáků i svých vyučovacích hodin.

 
Studijní literatura a pomůcky

SHAW, Roland. Základy vyučování. Přel. z: Principles of Teaching, 3. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1995, 294 s. ISBN 1–56390–054–8.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Překlad: Dominik Dvořák, Milan Koldinský. Portál, 2008, 155 s. ISBN 8073674343, 9788073674342

FORD, LeRoy. Design for Teaching and Training: A Self-Study Guide to Lesson Planning. Nashville, Tennessee : Broadman Press, 1978, 268 s. ISBN 0–8054–3422–4.