COM3103 Mezikulturní komunikace (SB)

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit proces efektivní komunikace a jak ho ovlivňují mezikulturní rozdíly.
  2. definovat pojem „světový názor“, vyjmenovat různé světonázorové systémy a vzájemně je porovnat.
  3. vypočítat varianty hodnotových žebříčků a jak jednotlivé kultury tyto hodnoty uznávají a řídí se jimi.
  4. obhájit názor, že misionář by se měl naučit jazyku těch, komu nese evangelium.
  5. vysvětlit, jak může chování misionáře i chování sociálních skupin v cizí zemi ovlivnit misijní práci.
  6. zhodnotit otázky příbuzenských vztahů, individualismu, industrializace a nového typu bratrství založeného na učení Ježíše Krista.
Anotace modulu

Díky rozvoji dopravy a komunikačních technologií se svět stále zmenšuje. To si žádá zkvalitnění našich komunikačních schopností, což je pro kazatele evangelia a misionáře obzvlášť důležité. Při zvěstování evangelia je nezbytné vědět, které kulturní aspekty ovlivňují lidskou reakci na evangelium. Tento předmět nabízí studentovi pomoc, aby jako vyslanec Ježíše Krista dokázal prezentovat evangelium v cizím prostředí. V předmětu se student dozví, jaký je vztah mezi komunikací a kulturou, jak oslovit lidi tam, kde žijí, jak různě lidé přemýšlejí, jak lidé různých kulturních a subkulturních skupin rozmanitě vyjadřují své myšlenky a dále jak myšlení a vyjadřování člověka ovlivňuje jeho chování.

 
Studijní literatura a pomůcky

TARR, Delbert H. Mezikulturní komunikace. Přel. z : Cross-Cultural Communications : A Study Guide. 1. vyd. Brusel : International Correspondence Institute, 1987, 205 s. ISBN 0–7617–0391–8.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

HESSELGRAVE, David J. Communicating Christ Cross-Culturally : An Introduction to Missionary Communication. Grand Rapids, Michigan : Zondervan Publishing House, 1978. 511 s. ISBN 0–310–36691–7.