THE3013 Apologetika

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

 1. vysvětlit správný vztah mezi vírou a věděním v životě křesťana.
 2. rozlišovat mezi přijatelnými a nepřijatelnými pochybnostmi u křesťana.
 3. sledovat a vysvětlit logickou linii dokazující, že Bůh existuje.
 4. uvést výrazné argumenty dosvědčující božství Ježíše Krista a jeho tělesné zmrtvýchvstání.
 5. předložit důvody, proč bychom měli věřit Bibli jako autoritativnímu zjevení, jež zavazuje všechny lidi.
 6. poukázat na soulad mezi vědeckými poznatky a Písmem a obhájit kreacionistický názor na původ člověka v kontrastu s evolucionis­tickými alternativami.
 7. popsat rozličné názory na realitu utrpení a zla ve světě a vysvětlit, jak má tyto skutečnosti chápat a akceptovat křesťan.
 8. uvést důvody dokazující plnohodnotnost křesťanské zkušenosti nového narození.
 9. uvědomit si důležitost křesťanské apologetiky jako pomůcky při evangelizaci a použít poznatky z tohoto modulu při odpovědi na otázky, které kladou věřící i nevěřící.
 10. napsat seminární práci, která by za použití poznatků z tohoto modulu reagovala na obvyklé námitky naší kultury proti křesťanství.
 11. vyjádřit vděčnost našemu nebeskému Otci za jeho laskavou péči a za to, že s námi komunikuje skrze své slovo a svého Ducha.
Anotace modulu

„Věřit“ a „vědět“ – to jsou dvě témata, která tento modul důsledně zkoumá a uvádí jejich vzájemná spojení v křesťanském životě. Tři části modulu postupně rozvíjejí nastolená témata. První část: Bůh a víra pojednává o vědění, že Bůh žije. Druhá část: Slovo a víra hovoří o vědění, že Bůh komunikuje. Třetí část: Zkušenost a víra se zabývá věděním, že Bůh jedná. Student se postupně seznámí jednak z rozličnými lidskými pohledy na víru v Boha a na lidské vědění, jednak i s názorem, který je obsažen v Bibli. Student dostane dostatek příležitostí, aby se pokusil aplikovat věčné Boží pravdy v problematickém komplexu měnícího se světa.

 
Studijní literatura a pomůcky

MENZIES, William. Křesťanská apologetika. Přel. z : Apologetics. 4. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 2004, 294 s. ISBN 0–7617–0879–0.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

LITTLE, Paul E. Víš proč věříš? Přel. z : Know Why You Believe Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, 1988, 80 s. ISBN 0–8308–1218–0.

RAMM, Bernard L. A Christian Appeal to Reason. Brusel : International Correspondence Institute, 1982, 80 s. ISBN 0–8499–2912–5.