THE2043 Christologie

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. kategorizovat současné i historické doktríny o Kristu a oponovat těm, které jsou nebiblické.
  2. uvést některé vůdčí autory a badatele, kteří významně přispěli k rozvoji christologie.
  3. prokázat vztah mezi christologií a jinými biblickými doktrínami, včetně učení o spáse a o Trojici.
  4. použít ve svém kázání a vyučování starozákonní odkazy na osobu a dílo Ježíše Krista.
  5. uspořádat údaje o Kristově narození, životě, smrti a vzkříšení a posoudit jejich místo v Božím plánu.
  6. vyučovat biblické pravdě o pravém božství a pravém lidství vtěleného Božího syna Ježíše Krista.
  7. hluboce si vážit Kristova vtělení, jeho pozemské služby i požehnaných důsledků jeho smrti a vzkříšení.
  8. kázat a vyučovat o významu Kristova druhého příchodu a o jeho budoucí službě v nebesích.
Anotace modulu

Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie se nemůže obejít bez systematického pochopení života a díla Ježíše Krista. První část modulu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. Ve druhé části se pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. Třetí část je věnována Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli.

 
Studijní literatura a pomůcky

HOLDCROFT L. Thomas. Christologie. Přel. z : Christology : ICI Degree Program Study Guide, College Division Brusel : International Correspondence Institute, 1986, 191 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

WALVOORD, John. Jesus Christ Our Lord. Chicago : Moody Press, 1969, 318 s. ISBN 0–8024–4326–5.