THE2012-3 Bible a církev

THE2012 Bible a církev – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit povahu Božího zjevení a rozlišit zjevení všeobecné a zvláštní.
  2. formulovat zásady nejznámějších teorií inspirovanosti Písem a vyhodnotit jejich silné a slabé stránky.
  3. definovat pojmy zjevení, inspirovanost a osvícení.
  4. obhájit pravost Bible a její praktický účel v našem každodenním životě.
  5. vysvětlit vlastními slovy, jak vznikal starozákonní a novozákonní kánon.
  6. definovat rozdíly mezi církví univerzální a místní.
  7. specifikovat rozdíly mezi církví jako organismem a církví jako organizací.
  8. zdůvodnit, proč je prvotní církev nejlepším příkladem pro dnešní církev.
  9. aplikovat poznatky o Písmu a církvi ve svém osobním vztahu s Bohem i ve službě v církvi.
Anotace modulu

Modul seznámí studenta s učením o Písmu (bibliologie) a s učením o církvi (eklesiologie). Modul je rozdělen na dvě části. V první části bude pojednáno o procesu Božího zjevení a inspirovanosti Bible a o tom, jak vznikl biblický kánon. V druhé části se student dozví o biblických základech církve, o její starozákonní předchůdkyni, o vzniku, povaze, pozemském poslání i o budoucí slávě církve.

 
Studijní literatura a pomůcky

ROSLIM, Suwandoko a DUNCAN, David D. Bible a církev. Přel. z : The Bible and the Church : An Independent-Study Textbook. 4. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 1996, 226 s. ISBN 1–56390–051–3.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

TENNENT Timothy C. Theology in the context of world Christianity: how the global church is influencing the way we think about and discuss theology. Zondervan, 2007, 295 str. ISBN 0310275113, 9780310275114.
 

THE2013 Bible a církev – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem THE2012 Bible a církev (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Roslim Suwandoko a David D. Duncan: Bible a církev
Howard Snyder: The Community of the King (doplňková četba v angličtině)
Český ekumenický překlad Bible
Hodnota: 3 kredity