THE1053 Biblická teologie modlitby

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

 1. definovat pojmy používané v souvislosti s modlitbou.
 2. vysvětlit na příkladech ze Starého i Nového zákona, jak různě Bůh vyslýchá modlitbu.
 3. prozkoumat modlitby patriarchů, jak odrážejí jejich osobní vztah s Bohem.
 4. zjistit, co bylo na pozadí modliteb mužů a žen, jež byly zaznamenány v období mezi Mojžíšem a Samuelem, a říci, jak Bůh na tyto modlitby odpověděl a jak lze tyto modlitby aplikovat na podobné situace v dnešní době.
 5. rozeznat souvislosti mezi modlitbou a probuzením, zejména pak v dobách zbožných králů Izraele, v dobách sepsání Skutků apoštolů i v pozdějších probuzeních zaznamenaných v dějinách církve.
 6. vysvětlit zdroj moci, s jakou vystupovali izraelští proroci.
 7. analyzovat po částech alespoň jednu z modliteb Ježíše Krista.
 8. ilustrovat na základě zaznamenaných modliteb apoštola Pavla nejméně čtyři věci, o které bychom měli Boha žádat.
 9. porovnat učení o modlitbě v pavlovských epištolách s učením v epištole Židům a v obecných epištolách.
 10. sledovat v Bibli službu andělů, kteří byli Bohem posláni jako odpověď na modlitbu.
 11. vytvořit plán, který křesťanovi pomůže rozvinout jeho modlitební návyky.
 12. vykázat rozvoj osobních modlitebních návyků v modlitebním denníku vedeném nejméně tři měsíce.
Anotace modulu

Hlavním cílem modulu je přesvědčit studenta o důležitosti a mocném vlivu modlitby na život moderního člověka. Jde o to, aby se student pravidelně a horlivě modlil. Modul je intelektuálním a zároveň duchovním studiem toho, co učí Bible o modlitbě. Student systematicky projde příklady modliteb ve Starém i v Novém zákoně a naučí se, jak má získané poznatky aplikovat v každodenním životě.

 
Studijní literatura a pomůcky

SMITH, Paul W. Biblická teologie modlitby. Přel. z : Biblical Theology of Prayer : A Study Guide. 3. vyd. Springfield, Missouri : Global University, 2003, 180 s. ISBN 0–7617–0656–9.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

BRANDT, Robert L. a BICKET, Zena J. The Spirit Helps u sPray : A Biblical Theology of Prayer. Springfield, Missouri : Logion Press, 1993, 459 s. ISBN 0–88243–678–3.