THE1042-3 Člověk a hřích

THE1042 Člověk a hřích – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. shrnout biblické učení týkající se původu a povahy člověka.
  2. vysvětlit a vyvrátit nebiblické pohledy týkající se povahy a původu člověka.
  3. uvést základní principy biblického učení o hříchu.
  4. rozebrat a vyvrátit nebiblické teorie týkající se hříchu.
  5. odpovědět na běžné otázky na téma: vztah hříchu a démonské aktivity, neodpustitelný hřích a míra hříchu.
  6. jasně rozlišovat mezi křesťanskými a mimokřesťanskými pohledy na člověka a hřích.
  7. být si vědom praktických důsledků učení, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu.
  8. popsat osud obnoveného člověka a vzbouřeného člověka.
  9. rozhodnout se žít tak, že bude víc odrážet Boží obraz a bude schopen obracet k Němu jiné lidi.
Anotace modulu

Modul uvede studenta do biblického učení o původu a povaze člověka a o problému hříchu a jeho důsledcích. Toto téma bude systematicky probíráno z biblické perspektivy, v menším rozsahu také z historické perspektivy. Důraz bude položen na biblickou interpretaci evangelikálních křesťanů, ale tento postoj bude uváděn na pozadí hlavních mimokřesťanských světových názorů.

 
Studijní literatura a pomůcky

CHAN, Simon. Člověk a hřích. Přel. z : Man and Sin: An Independent-Study Textbook. 1. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1994, 333 s. ISBN 1–56390–773–9.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

MACAULAY Ranald, BARRS Jerram. Being Human: The Nature of Spiritual Experience. InterVarsity Press, 1998, 216 str. ISBN 0830815023, 9780830815029.
 

THE1043 Člověk a hřích – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem THE1042 Člověk a hřích (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Simon Chan: Člověk a hřích
Ranald Macaulay, Jerram Barrs: Being Human: The Nature of Spiritual Experience (doplňková četba v angličtině)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity