THE1032-3 Bůh a andělé

THE1032 Bůh a andělé – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. nalézt důkazy, že Bůh existuje a že osobní víra v Boha má své konkrétní projevy.
  2. prezentovat biblický popis Boží přirozenosti a jejích atributů.
  3. vysvětlit, jak je Boží přirozenost a její atributy vyjádřena v Jeho jménech.
  4. formulovat, jak biblická jména a činnosti Boha podporují učení o Trojici.
  5. uvést a specifikovat význačnost Božích skutků.
  6. provést shrnutí biblického učení o původu a existenci andělů.
  7. objasnit, proč se někteří andělé postavili proti Bohu a ztratili tak své původní postavení, ačkoliv všichni andělé byli Bohem stvořeni jako dobří.
  8. radovat se z hlubšího každodenního obecenství s Bohem, které se zakládá na jeho lepším poznání.
Anotace modulu

Modul dává studentovi možnost dokonaleji pochopit povahu Boha a andělů. První část se zabývá Boží existencí, jeho přirozeností, atributy a jeho dílem tak, aby mu student lépe porozuměl a získal k němu důvěrný vztah. Zvláštní pozornost je zde věnována Trojici, Božím dekretům a Božímu dílu stvoření, jeho zachování a zaopatření. Druhá část je věnována andělům a jejich původu, přirozenosti, významu a aktivitám. Student lépe porozumí, jak andělé pracují a jaký je jejich úděl. Druhá část končí diskusí na téma teritoriálních duchů.

 
Studijní literatura a pomůcky

MARTIN, Paul R., DUNCAN, David a BOOK, Jim. Bůh a andělé. Přel. z : God and Angels : An Independent-Study Textbook. Springfield, Missouri : Global University, 2003, 305 s. ISBN 1–56390–234–6.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

GRUDEM Wayne. Systematic Theology : An Introduction to Biblical Doctrine. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 1994, Chapters 19 and 20, s. 397–436. ISBN 0310286700.

THE1033 Bůh a andělé – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem THE1032 Bůh a andělé (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Paul R. Martin, David Duncan a James E. Book: Bůh a andělé
Stanley Horton a kol. Systematická teologie. Albrechtice : Křesťanský život, 2001, kapitola 6, str. 187–222 (doplňková četba v češtině)
nebo
Wayne Grudem: Systematic Theology, kapitoly 19 a 20
(doplňková četba v angličtině)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity