THE1013 Pneumatologie

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. obhájit na základě Písma, že Duch svatý je zvláštní božskou osobou, že je skutečný a poznatelný.
  2. vysvětlit vlastními slovy práci Ducha svatého v procesu inspirovanosti Pís­ma.
  3. specifikovat rozdíl mezi působením Ducha svatého ve Starém a v Novém zákoně.
  4. popsat vztah mezi Duchem svatým a Kristem.
  5. interpretovat dílo Ducha svatého při usvědčování z hříchu a při znovuzrození.
  6. ocenit povahu a důležitost ovoce Ducha svatého.
  7. obhájit stanovisko, že křest v Duchu svatém je zvláštním darem, který se projevuje i dnes.
  8. porovnat povahu a funkci různých darů Ducha svatého.
  9. aplikovat to, co se naučil, ve svých kázáních a vyučováních, stejně jako i ve svém vlastním životě.
Anotace modulu

Modul studentovi nabízí biblické vyučování o osobě a díle Ducha svatého. V první části je pojednáno o tom, že Duch svatý byl od věků činný jako součást Trojice, inspiroval Písmo, podílel se na stvoření světa. Druhá část sleduje, jak Duch svatý vedl starozákonní patriarchy, soudce, krále a proroky. Třetí část je věnována Ježíši Kristu a spolupůsobení Ducha svatého v jeho učení a službě. Ve čtvrté a páté části je pojednáno o práci Ducha svatého skrze církev. Zvláštní pozornost je věnována darům, služebnostem a křtu v Duchu svatém.

 
Studijní literatura a pomůcky

HORTON, Stanley M. Pneumatologie. Přel. z : Pneumatology: A Study Guide. 2. vyd. Springfield, Missouri : ICI Press, 1998, 310 s. ISBN 1–56390–146–3

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

WOJNAR Bohuslav. Pneumatologie. Skriptum podle HORTON, Stanley M. What the Bible Says About the Holy Spirit Springfield, Missouri : Gospel Publishing House, 1977, 302 s. ISBN 0–88243–647–3.