MIN3042-3 Biblická kázání

MIN3042 Biblická kázání – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. odůvodnit, proč je kázání důležité a jak se vztahuje k ostatním aspektům křesťanské služby.
  2. definovat úlohu kázání.
  3. stanovit si pevné cíle ve své kazatelské službě.
  4. uvědomit si hlouběji, jaký vliv má na lidi povolání kazatele.
  5. připravit si efektivní týdenní pracovní rozvrh pro přípravu kázání.
  6. vypracovat kalendář kázání na celý rok.
  7. analyzovat určitou část Písma a určit nejvhodnější formu pro jednotlivá kázání.
  8. rozlišovat tematická, textová a výkladová kázání a stanovit, jak by se každého typu kázání dalo co nejlépe použít.
Anotace modulu

Modul srozumitelným způsobem vysvětluje principy křesťanské homiletiky, kde správný výklad Bible je základem křesťanského poselství. Modul pojednává též o praktických věcech, jako jsou příprava kázání, zdroje vhodných materiálů, sestavování jednotlivých částí kázání, rozmanitost druhů kázání a jejich přednes. Důraz je kladen na osobnost samotného kazatele, jehož morální profil je pro efektivní sdělování evangelia rozhodující.

 
Studijní literatura a pomůcky

HALL, Ian. Příprava a kázání biblického poselství. Přel. z : Preparing and Preaching Bible Messages. 1. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1994, 227 s. ISBN 1–56390–929–4.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

ERICKSON, Millard J. a HEFLIN James L. Old Wine in New Wineskins. Grand Rapids, Michigan : Bake Book House Company, 1997, 251 s. ISBN 0–8010–2113–8.
 

MIN3043 Biblická kázání - 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem MIN3042 Biblická kázání – 2 kredity (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní materiály:
Ian Hall: Příprava a kázání biblického poselství
Millard Erickson a James Heflin: Old Wine in New Wineskins (doplňková četba v angličtině)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity