MIN2022 Křesťanské poradenství

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit základní principy křesťanského poradenství.
  2. popsat úlohu křesťanského laika v poloprofesionální poradenské službě v místním sboru.
  3. znát a využívat prostředky dostupné křesťanskému poradci (osobní rozhovor, modlitby, Bible, společenství věřících apod.).
  4. vyhodnotit svůj osobní růst a potřebu růstu v souvislosti se službou poloprofesionálního poradce.
Anotace modulu

Modul představuje poloprofesionální přístup ke křesťanskému poradenství založenému na terapii agapé, tj. na uplatnění Boží lásky při řešení problémů lidí. V první části se student naučí principům terapie agapé, ujasní si biblický pohled na poradenskou službu profesionálních i laických duchovních. Druhá část pojednává o cílech terapie agapé, jimiž jsou uzdravení lidského svědomí a navazování vztahů, které léčí. Ve třetí části jsou rozebrány lidské i Boží zdroje terapie agapé a také pravidla, jak je třeba vést rozhovory s klientem. Ve čtvrté části najde student praktické rady pro službu snoubencům, manželským párům, lidem v ohrožení života, umírajícím lidem a těm, kteří trpí depresemi.

 
Studijní literatura a pomůcky

ROZELL, Jack V. Křesťanské poradenství. Přel. z : Christian Counseling : An Independent-Study Textbook. 4. vyd. Springfield, Missouri : ICI Press, 2000, 359 s. ISBN 0–7617–0253–9.

Bible : Český ekumenický překlad.