MIN1052-3 Práce pastora

MIN1052 Práce pastora – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit význam Božího povolání v životě člověka.
  2. porozumět biblickým požadavkům, které jsou nezbytné pro úspěšnou pastorační službu.
  3. poznat své slabé stránky a najít cestu k jejich zlepšení.
  4. usilovat o neustálý rozvoj svého duchovního a intelektuálního života.
  5. správně ocenit práci duchovních pracovníků, znát jejich povinnosti a zodpovědnosti.
  6. rozpoznat mylné představy týkající se služby pastora ve svém sboru.
  7. stanovit si ve svém životě a službě správné priority.
  8. vypracovat si reálný a funkční časový rozvrh své služby a svého osobního rozvoje.
Anotace modulu

Modul Práce pastora pojednává o principech úspěšné pastýřské služby v církvi. Poskytuje přehled hlavních oblastí, za které je pastor zodpovědný. Student se seznámí s otázkou Božího povolání pastora a bude se zamýšlet nad pastorovým osobním, rodinným a duchovním životem. Dalšími tématy jsou pastýřské povinnosti a vůdčí úloha pastora v křesťanské komunitě. Na podkladě Pavlových epištol napsaných Timoteovi a Titovi se student seznámí s nadčasovými biblickými principy pastorace, aby je mohl aplikovat ve svém místním sboru.

 
Studijní literatura a pomůcky

JAVIER, Eleazer E. Práce pastora. Přel. z : The Work Of The Pastor : An Independent-Study Textbook. Springfield, Missiouri : Global University, 2001, 305 s. ISBN 1–56390–332–6.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

FISCHER, David. The 21st Century Pastor. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 1996, 360 s. ISBN 0310201543.
 

MIN1053 Práce pastora – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem MIN1052 Práce pastora (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby (buď v češtině nebo v angličtině) uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Doporučeno SOC2012/3 Úvod do sociologie
Studijní literatura:
Eleazer E. Javier: Práce pastora
David Fischer: The 21st Century Pastor (doplňková četba v angličtině)
Český ekumenický překlad bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity