MIN1012-3 Soudobá evangelizace

MIN1012 Soudobá evangelizace – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. popsat biblické principy evangelizace a použít jich ve své službě.
  2. vyjádřit vlastními slovy, co říká Bůh o hříchu a spasení, používat Bibli při vysvětlování evangelia lidem.
  3. vyjmenovat různé oblasti, kde se dá zvěstovat evangelium, a to včetně specifických sociálních skupin.
  4. prosazovat evangelizační nadšení ve svém místním sboru.
  5. podílet se na přípravě evangelizačních akcí, na jejich koordinaci i na následné práci.
  6. osobně se angažovat pro zvěstování evangelia prostřednictvím celé církve (tj. denominace).
Anotace modulu

Církev má zvěstovat evangelium za použití biblických principů, a to všemi způsoby a prostředky. V první části modulu se seznámíme s mírou Boží a naší angažovanosti při evangelizaci. Druhá část se zabývá obsahem evangelijní zvěsti a tím, co učí Bible o hříchu a o nezaslouženém daru spásy. Třetí část nás poučí o zásadách správné komunikace při sdělování evangelia. Ve čtvrté části se dozvíme, jak fungují různé soudobé metody osobní a masové evangelizace a jak lze oslovit specifické skupiny lidí.

 
Studijní literatura a pomůcky

WALKER, Louise Jeter. Soudobá evangelizace. Přel. z : Evangelism Today : An Independent-Study Textbook. 2. vyd. Brusel : International Correspondence Institute, 1989, 388 s. ISBN 1–7617–0844–8.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

COLEMAN, Robert Emerson. Mistrův plán spasení. Přel. z: The master plan of evangelism. Praha : Návrat domů, 2004, 91 s. ISBN 8072550950, 9788072550951.

PACKER, James Isambard. Evangelizace a Boží svrchovanost: vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností. Přel z: Evangelism & the Sovereignty of God‎. Návrat domů, 2000, 140 s. ISBN 8072550209, 9788072550203.
 

MIN1013 Soudobá evangelizace – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem MIN1012 Soudobá evangelizace (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby (buď v češtině nebo v angličtině) uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Louise Jeter Walker: Evangelism Today
James O. Davis: The Pastor’s Best Friend (doplňková četba v angličtině)
James I. Packer: Evangelizace a Boží svrchovanost a Robert E. Coleman: Mistrův plán spasení (doplňková četba v češtině – obě knihy)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Hodnota: 3 kredity