MIS3032-3 Bible a misie

 
Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. formulovat ztracenost lidského rodu a jak na tuto biblickou pravdou koresponduje misie.
  2. popsat Boží stanovisko vůči ztracenému lidskému rodu.
  3. shrnout biblické učení o celosvětovém rozšíření evangelia.
  4. interpretovat biblický význam církve a jejího vztahu k misii.
  5. definovat duchovní předpoklady, kterými Bůh vybavil církev pro splnění jejích misijních úkolů.
  6. analyzovat službu Ježíše Krista jako misionáře a uvést modelové příklady misijní práce apoštolů.
  7. uvést závazky místního sboru vůči celosvětové misijní práci.
  8. vytvořit prezentaci vhodného misijního programu pro svůj místní sbor.
Anotace modulu

V tomto modulu se student seznámí s biblickým pohledem na misijní úkol církve. Ten spočívá v celosvětovém rozšíření evangelia a ve výchově Kristových učedníků ve všech národech světa. Nejdříve bude pojednáno o beznadějné ztracenosti lidského rodu a o Božím plánu vykoupení člověka. Církev v tomto plánu vystupuje jako jednatel, kterého si Bůh používá pro naplnění svých celosvětových misijních záměrů. Student se též seznámí s předpoklady, jimiž Bůh vybavil církev, aby byla schopna splnit svůj misijní úkol. Použité příklady z Bible jasně ukazují na nutnost misijního nasazení jak celé církve, tak i všech jejích jednotlivců.

 
Studijní literatura a pomůcky

GUYNES, Delmer R. The Bible and Missions: An Independent-Study Textbook. 1. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1996, 265 s. ISBN 0–7617–0027–7.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

YORK, John V. Misie ve věku Ducha. Přeloženo z: Missions in the Age of the Spirit. Albrechtice : Křesťanský život, 2009. 230 s. ISBN 9788071121435

PETERS, George W. A Biblical Theology of Missions. Chicago : Moody Press, 1984, 368 s. ISBN 0–8024–0706–4.