MIS3022-3 Úvod do islámu

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. použít základní terminologie nezbytné pro sdělení evangelia muslimům.
  2. reprodukovat poznatky o významných meznících v historii islámu, o islámské kultuře a o teologii islámu.
  3. specifikovat hlavní překážky, které musí překonat muslimové, aby pochopili poselství evangelia.
  4. přistupovat k muslimům jako ke svým bližním, které Bůh miluje a za které zemřel.
  5. obhájit názor, že muslimové mohou vejít do Božího království prostřednictvím lásky, pochopení a skrze moc Ducha svatého.
  6. používat vhodných způsobů pro oslovení muslimů jak slovem, tak i skutkem.
  7. jasněji rozlišovat dynamickou roli Ducha svatého připravujícího srdce muslimů k přijetí Božího daru spasení.
Anotace modulu

Pro budoucí misionáře je nezbytné, aby si osvojili základní poznatky o důrazech a duchovní praxi islámu, který je jedním z největších světových náboženství. V tomto modulu se student nejdříve v souhrnu seznámí s historií islámu a s klíčovými pojmy, jež vedou k jeho pochopení. V další části budou vzájemně porovnány klíčové důrazy islámu a křesťanství a předloženy praktické návody, jak efektivně zvěstovat evangelium muslimům.

 
Studijní literatura a pomůcky

MALEK, Sobhi. Islám : Úvod a přístup. Přel. Z: Islam: Introduction and Approach: An Independent-Study Textbook. 2. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1996, 296 s. ISBN 1–56390–132–3.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

SOBHI, Malek. Islamic Exodus into the Freedom of Christ. Trafford Publishing, 2008, 356 s. ISBN 978–1412084154.