MIS3012-3 Uvedení do misie

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. demonstrovat svůj obecný přehled biblického učení o misii.
  2. sledovat v Bibli téma vykupitelské role Božího lidu ve Starém a Novém zákoně.
  3. vysvětlit, proč je křesťan zavázán podílet se na křesťanské misii osobně i v rámci svého místního sboru.
  4. vážit si dnešní doby, která nám poskytuje podmínky pro účast na křesťanské misii.
  5. interpretovat epištolu Efezským a další biblické oddíly ve vztahu k misijní situaci ve vlastní zemi a církvi.
  6. určit klíčovou úlohu místního sboru v Božím plánu světové evangelizace.
  7. respektovat národní identitu členů samostatné národní církve v návaznosti na širší identitu křesťana jako člena univerzálního těla Kristova.
  8. aplikovat biblické principy při řešení problémů misie ve své vlastní zemi i v jiných kulturách.
  9. rozumět povaze Ducha svatého a jeho práci jako Iniciátora, Zmocnitele, Motivátora a Dohlížitele nad misií.
Anotace modulu

Tento modul vykládá biblické učení o misii na základě Starého i Nového zákona. Jsou zde zpracována dvě klíčová témata: vykupitelská role Božího lidu a Kristova misijní strategie. Ježíšovo Velké poslání je pojímáno jako autoritativní model pro vytváření soudobé misijní strategie. Misijní principy a biblické učení o misii jsou aplikovány na současnost tak, aby pomohly studentovi přijmout osobní povolání k misii. Student bude schopen vyučovat druhé i řešit aktuální problémy spojené s misií.

 
Studijní literatura a pomůcky

POMERVILLE, Paul. Uvedení do misie. Přel. z : Introduction to Missions : An Independent-Study Textbook. 1. vyd. Brusel : International Correspondence Institute, 1987, 218 s. ISBN 978–0–7617–0993-X.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

HODGES, L. Melvin. Samostatná církev. Přeloženo z: Indigenous Church. Albrechtive : Křesťanský život, 2009, 143 s. ISBN 9788071121336

MOREAU, Scott A., COEWIN, Gary, NCGEE, Gary B. Introducing World Missions: A Biblical, Historical, And Practical Survey. Baker Academic, 2004, 349 s. ISBN 0801026482, 9780801026485.