CS6261 Lidé, úkoly a cíle

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit biblické pojetí vůdcovství a uvést příklady.
  2. definovat model vůdcovství prezentovaný v tomto modulu.
  3. rozeznat vůdčí schopnosti, dovednosti a postoje u lidí a napomáhat jejich růstu.
  4. zhodnotit a akceptovat svou roli vedoucího ve vztahu k ostatním vedoucím.
Anotace modulu

Modul pojednává o biblických principech vůdcovství. První část se věnuje vztahům mezi vedoucími a lidmi, které vedou. Vedoucí si mají lidí vážit a pomáhat jim v růstu. Druhá část pojednává o specifických úkolech vedoucích: jak plánují a organizují svou práci, jak komunikují se spolupracovníky, jak řeší problémy svoje a jiných a jaká činí rozhodnutí. Třetí část klade důraz na odpovědnost. Vedoucí stanoví cíle. Na těchto cílech pak pracují a motivují ostatní, aby se zapojili do jejich plnění.

 
Studijní literatura a pomůcky

DAVIS, Billie. Lidé, úkoly a cíle: Studie křesťanského vůdcovství. Přel. z : People, Tasks, and Goals. Irving, Texas : ICI University, 1997, 294 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.