CS5151 Duchovní dary

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. popsat úlohu každého křesťana jako zprostředkovatele duchovních darů pro církev.
  2. rozumět funkci a účelu jednotlivých duchovních darů.
  3. porovnat tvořivé dílo Ducha svatého s ničivým působením nečistých duchů.
  4. rozpoznat pestrost duchovních darů v církvi.
  5. vysvětlit rozdíl mezi duchovním darem a přirozeným nadáním.
  6. objevovat a rozvíjet duchovní dary ve své křesťanské službě.
  7. rozpoznat a řešit problémy spojené s užíváním duchovních darů.
Anotace modulu

Modul se zabývá dary Ducha svatého. V první části je podáno vysvětlení účelu duchovních darů i jejich dostupnosti pro každého věřícího. Ve druhé části se pojednává o darech služebností, tj. o křesťanech, kteří byli povoláni Boží lid vést. Patří sem apoštolé, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé, ale i další, kteří slouží, vyučují, povzbuzují, štědře přispívají na Boží dílo, vedou jiné, prokazují milosrdenství a pomáhají. Třetí část podává rozbor darů dostupných na každé křesťanské bohoslužbě, jako jsou slovo poznání, slovo moudrosti, víra, dary uzdravování, mocné činy, proroctví, rozlišování duchů, jazyky a výklad jazyků.

 
Studijní literatura a pomůcky

BRANDT, Robert L. Duchovní dary. Přel. z : Spiritual Gifts. Irving, Texas : ICI University, 1998, 196 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.