CS3331 Rádce, Učitel a Průvodce

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. definovat božské a osobní vlastnosti Ducha svatého.
  2. popsat činnost Ducha svatého při stvoření vesmíru, při komunikaci s člověkem a při znovuzrození.
  3. chápat význam křtu v Duchu svatém a chápat, co je ovoce a co jsou dary Ducha svatého.
  4. uvědomovat si cenu života naplněného Duchem.
  5. usilovat o život, v němž se působením Ducha svatého zviditelňuje charakter Ježíše Krista.
Anotace modulu

Modul se zabývá vlastnostmi Ducha svatého a jeho působením ve světě od stvoření až po současnost. První část o Duchu svatém pojednává jako o dokonalé osobě, která má božskou přirozenost a pomáhá lidem. Ve druhé části je Duch svatý představen jako Stvořitel i jako ten, který komunikuje s lidmi. Duch svatý je hlavním činitelem při znovuzrození člověka, jako i při jeho zmocnění ke službě a ke svatému životu. Třetí část je věnována uctívání Boha v Duchu svatém, dále pak duchovním darům a ovoci Ducha svatého.

 
Studijní literatura a pomůcky

FARRAND, William. Rádce, Učitel a Průvodce: Studium o Duchu svatém. Přel. z : Counselor, Trachet, and Guide. Irving, Texas : ICI University, 1993, 248 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.