CS3231 Živý v Kristu

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. pojednat o tom, jakou roli má při spasení člověka Bůh a jakou člověk.
  2. logicky uspořádat jednotlivé fáze spasení.
  3. obhájit biblický základ pro jistotu spasení.
  4. porovnat biblické pojetí spasení s pojetími nebiblickými.
  5. více si vážit lásky, milosti a moudrosti, kterou Bůh projevil ve svém díle spasení.
Anotace modulu

Modul se zabývá Božím dílem spasení. První část pojednává o tom, že spasení je určeno všem lidem bez rozdílu. Musí je však osobně přijmout prostřednictvím pokání, víry a obrácení. Druhá část je věnována zkoumání Boží svrchované vůle, jestli si On vybírá lidi ke spáse, nebo lidé sami rozhodnou o svém spasení, které se projeví znovuzrozením, ospravedlněním a adopcí do rodiny církve. Třetí část se věnuje pozemskému životu křesťana a jeho oddělování se od hříchu skrze posvěcení. Také je pojednáno o budoucím oslavení, které křesťana očekává po smrti.

 
Studijní literatura a pomůcky

DUNCAN, David D. Živý v Kristu: Studium o spasení. Přel. z : Alive in Christ. Irving, Texas : ICI University, 1994, 287 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.