CS2221 Stany, chrámy a paláce

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit, proč také moderní věřící mohou mít velký užitek ze studia Starého zákona.
  2. popsat území Palestiny a uvést hlavní události z dějin Božího lidu.
  3. náležitě ocenit hodnotu jednotlivých druhů starozákonních spi­sů.
  4. používat při vyučování druhých to, čemu se v modulu naučil.
Anotace modulu

Modul se je úvodem do studia Starého zákona. V první části se student seznámí s dějinami počátků Božího lidu. Dějiny lidstva se postupně zúží na dějiny vyvoleného národa, dějiny víry a dějiny bohoslužby. Ve druhé části je popsán život v zaslíbené zemi, kde Izrael našel svůj domov. Postupně je pojednáno o věku spojeného království i o spisech týkajících se věku rozděleného království. Třetí část sleduje Boží soud nad Izraelem, jeho zajetí i obnovu židovského národa po návratu do Judska.

 
Studijní literatura a pomůcky

HOWARD, Rick C. Stany, chrámy a paláce: Přehled Starého zákona. Přel. z : Tents, Temples, and Palaces. Irving, Texas : ICI University, 1987, 245 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.