CS2121 Království, moc a sláva

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. popsat dobové pozadí autora i poselství jednotlivých knih Nového zákona.
  2. určit zeměpisná místa důležitá pro pochopení života Ježíše Krista a rozšíření prvotní církve.
  3. obhájit Nový zákon jako věrohodný zdroj informací o životě a učení Krista a jeho apoštolů.
  4. přijímat Nový zákon jako Boží poselství určené studentovi a účinněji se dělit o jeho pravdy s jinými.
Anotace modulu

Modul se zabývá obsahem Nového zákona. V první části je pojednáno o Ježíšově životě a službě. Student se obeznámí s dobovým pozadím Ježíšovy doby a se vznikem čtyř evangelií. Druhá část se zabývá vznikem církve a jejím vývojem a růstem. Již v době apoštolů se církev rozšířila do celého civilizovaného světa. Ve třetí části se student dozví, jak první církev řešila problémy spojené s vnějším pronásledováním, nebo jak řešila problémy ve vlastních řadách. Modul je zakončen důkazy o hodnověrnosti Nového zákona.

 
Studijní literatura a pomůcky

SAWADOGO, Jean-Baptiste a MUNGER, Marcia A. Království, moc a sláva: Přehled Nového zákona. Přel. z : The Kingdom, the Power, and the Glory. Irving, Texas : ICI University, 1994, 251 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.