CS1311 Zodpovědný křesťan

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. popsat Boží a svou vlastní roli při správcovství svého života.
  2. rozumět své odpovědnosti za správu toho, co nám bylo v životě svěřeno.
  3. nacházet způsoby naplnění svých povinností správce.
  4. odevzdat se do Božích služeb se vším, co člověk má.
Anotace modulu

Modul vede k moudrému správcovství všeho, co bylo křesťanu svěřeno. První část představuje Boha jako vlastníka všeho a člověka jako Jím ustanoveného správce. Druhá část pojednává o tom, jak máme zacházet s vlastním životem, jak rozvíjet svou osobnost, jak pečovat o své tělo a jak nakládat se vším, co máme. Třetí část vysvětluje naše závazky: Jak se starat o své peníze a majetek, o své domovy, jak se chovat vůči své církvi a společnosti, kde žijeme.

 
Studijní literatura a pomůcky

DELGADO, José R. Silva. Zodpovědný křesťan: Studie křesťanského správcovství. Přel. z : Responsible Christian. Irving, Texas : ICI University, 1991, 252 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.