CS1211 Modlitba a uctívání

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vnímat Boha jako milujícího, poznatelného a ochotného s každým člověkem komunikovat.
  2. vysvětlit, proč při modlitbě mají přednost: uctívání Boha, jeho království a jeho plán pro člověka.
  3. modlit se vždy za naplnění Boží vůle i tehdy, když ji nechápeme.
  4. pravidelně a odpovědně se modlit.
  5. vysvětlovat druhým, že Bůh existuje, miluje člověka a spasí každého, kdo jej o to žádá.
Anotace modulu

Modul se zabývá modlitebním a bohoslužebným životem křesťana. První část představuje modlitbu a uctívání jako styl života. Modlíme se k Bohu, který je naším Otcem. Jsme adoptováni do jeho rodiny a bylo nám uděleno nebeské občanství. Druhá část klade důraz na prioritu uctívání Boha. On je Králem všech vládců země. Skrze uctívání vyhlašujeme jeho království na zemi a vstupujeme do jeho plánu na záchranu hříšných lidí. Třetí část se věnuje našim potřebám, které jsou naplňovány, když se modlíme. Jedná se o naše životní a sociální potřeby, ale také o naše posvěcení a bezpečí, které najdeme v Bohu skrze modlitbu.

 
Studijní literatura a pomůcky

WILLIAMS, Morris. Modlitba a uctívání. Přel. z : Pratet and Worship. Irving, Texas : ICI University, 1991, 170 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.