CS1111 Křesťanská zralost

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. uvést svou duchovní zralost do souladu s každodenním životem, konat dobré a odmítat zlé a zvěstovat evangelium.
  2. vysvětlit, proč křesťan duchovně nedozraje mimo společenství církve.
  3. popsat roli Ducha svatého při křesťanském dozrávání.
  4. zažívat růst křesťanské zralosti v závislosti na rostoucím zapojení do služby církve.
Anotace modulu

Modul se zabývá duchovním růstem křesťana. První část pojednává o duchovním dozrávání křesťana a o Ježíši Kristu, který je naším příkladem. Náš růst má však i překážky a tomu je věnována samostatná lekce. Druhá část je věnována pokroku v křesťanském růstu. Naší motivací pro růst je láska k Bohu a poslušnost jeho Slovu. Na těchto základech se rozvíjí i naše duchovní dozrávání. Třetí část se věnuje důkazům křesťanského charakteru, prospěšné službě a naší postupné duchovní proměně.

 
Studijní literatura a pomůcky

HOWARD, Rick C. Křesťanská zralost. Přel. z : Christian maturity. Irving, Texas : ICI University, 1990, 185 s. ISBN neuvedeno.

Bible : Český ekumenický překlad.