BIB4072 Daniel a Zjevení

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. rozlišit hlavní události, pojmy, časový sled a osobnosti jmenované v knihách Zjevení a Daniel.
  2. popsat Ježíšovo poselství sedmi sborům a jejich vztah ke sborům a jednotlivcům v dějinách církve.
  3. popsat obraz Antikrista naznačený v Danielovi a porovnat jej se zobrazením Antikrista ve Zjevení.
  4. vysvětlit celosvětovou nadvládu pohanů v Danielově proroctví a její vrchol v bitvě u Armageddonu.
  5. popsat trest, který Bůh vyslovuje nad bezbožnými ve Zjevení při zvuku sedmi polnic.
  6. popsat milénium a vyjmenovat podrobnosti života na zemi v průběhu tohoto období.
  7. porovnat to, co se stane s bezbožnými a spravedlivými před miléniem a po něm.
  8. popsat novou zemi a život v novém Jeruzalémě.
  9. ocenit význam požehnané naděje v životě věřícího a smysl toho, proč se má připravit na návrat Pána Ježíše.
Anotace modulu Modul se zabývá biblickým proroctvím o událostech poslední doby. Proroctví obsažená v knihách Daniel a Zjevení jsou studována v kontextu ostatních starozákonních a novozákonních knih. Jednotlivé části kladou důraz na vývoj událostí během poslední doby. V závěrečné části modulu pak přesahuje biblické proroctví z časnosti do věčnosti. Hlavním tématem modulu je druhý příchod Ježíše Krista. Modul má studenta připravit na Ježíšův příchod (1J 3,3).
Studijní literatura a pomůcky

WESTLAKE, George W. a DUNCAN, David D. Daniel a Zjevení. Přel. z : Daniel and Revelation : An Independent-Study Textbook. Springfield, Missouri : Global University, 1997, 275 s. ISBN 1–56390–053-X.

BUBIK, Rudolf. Slavná budoucnost Božího lidu. Český Těšín : Křesťanský život, 2001, 142 s. ISBN 8071120634, 9788071120636.

Bible : Český ekumenický překlad.