BIB4062-3 Korintské listy

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. rozumět instrukcím apoštola Pavla ve světle tehdejších kulturních obyčejů a problémů korintského sboru.
  2. rozeznat hlavní duchovní zákonitosti, o nichž píše Pavel a uvést je do souvislostí s vlastním životem.
  3. rozpoznat ty oblasti života, kde je potřeba křesťanského sebeovládání, a aplikovat je ve vlastním životě.
  4. uvědomovat si působení Ducha svatého v prvotní i dnešní církvi.
  5. vážit si a kultivovat dary od Ducha svatého a být citlivější na Boží vedení při používání těchto darů.
  6. pěstovat nadšení pro finanční podporu zejména misijní práce a prosazovat misijní nasazení církve.
  7. použít poznatky a učební pomůcky (tabulky a přehledy) z tohoto modulu při svém kázání a vyučovaní.
Anotace modulu

Tento modul zahrnuje materiál obsažený v 1. a 2. epištole Korintským a přináší studentům zasvěcený pohled na město Korint (dnešní Starý Korint) a na problémy prvotních křesťanů, jež chtěl apoštol Pavel vyřešit pomocí korespondence. Epištoly Korintským patří k nejosobnějším dopisům apoštola Pavla. Díky tomu modul nabízí hluboký vhled do apoštolova charakteru a služby. V průběhu výuky bude kladen neustálý důraz na praktické aplikace Pavlova učení v soudobých podmínkách, protože velké doktríny Bible zachycené v korintské korespondenci jsou stále aktuální i pro službu moderního křesťana.

 
Studijní literatura a pomůcky

HOOVER, T. Reginald. Korintským. Přel. z : The Corinthian Letters: An Independent-Study Textbook. Brusel : International Correspondence Institute, 1987. 327 s. ISBN 978–0–7617–0910–7.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

I & II Corinthians by Stanley M. Horton
(Springfield, MO: Logion Press, 1999)