BIB3073 Kniha Skutků

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. analyzovat základní témata knihy Skutků.
  2. rekonstruovat hlavní charakteristické znaky, účely a teologické důrazy Skutků.
  3. poznat palestinsko-židovské a řecko-římské pozadí knihy Skutků (sem patří relevantní historie, literatura, jazyk, kultura, zvyky a sociální, náboženské, ekonomické i politické struktury).
  4. vysvětlit všeobecné principy biblického výkladu a aplikovat je na konkrétní pasáže ve Skutcích.
  5. zvolit principy výkladu specifické pro knihu Skutků a aplikovat je na konkrétní pasáže v této knize.
  6. aplikovat do našich mezilidských vztahů principy křesťanské víry a praxe ze Skutků.
  7. začlenit hlavní témata Skutků do mluvené a psané komunikace.
Anotace modulu

Jedná se o rozsáhlé studium jediné historické knihy Nového zákona. Kromě osobního obohacení, jež tento modul přináší, student pochopí důkazy tradičního datování a autorství Skutků apoštolů a bude schopen je obhájit. Dokáže též vysvětlit, jak tyto důkazy souvisejí s historickou spolehlivostí a duchovní autoritou knihy. Student dále získá větší úctu k práci Ducha svatého i k základům, z nichž se vyvinula letniční teologie a praxe. Bude posílen jeho osobní vztah s Kristem a jeho odhodlání zapojit se do budování Božího království.

 
Studijní literatura a pomůcky

NUNNALLY, Wave. Skutky apoštolů. Přel. z : The Book of Acts : An Independent-Study Textbook. 1. vyd. Springfield, Missouri: Global University, 2008, 387 s. ISBN 978–0–7617–1306–7.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

BRUCE, F. F. The Book of the Acts : The New International Commentary on the New Testament.

2. přepracované vydání. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1988, 541 str. ISBN 0802825052, 9780802825056.