BIB3052-3 Témata velkých proroků

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. pochopit spisy velkých proroků jako důležitou, mnohdy těžko srozumitelnou část Božího slova.
  2. popsat podobnost mezi úkolem starozákonního proroka a službou, do které studenta povolává Bůh dnes.
  3. vysvětlit důležitost a smysl toho, co proroci říkali svým současníkům.
  4. aplikovat poselství proroků na život mužů a žen, kterým student z Božího pověření slouží.
  5. dokázat, že zvěst o spasení člověka – tak jasně vyučovaná v Novém zákoně – byla také součástí Starého zákona.
  6. uvést oddíly z velkých proroků o příchodu Páně do souvislosti s podobnými oddíly v Písmu.
  7. radovat se, protože navzdory všemu, co se okolo nás děje, Bůh dějiny celého lidstva řídí.
Anotace modulu

Velcí proroci Izajáš, Jeremjáš a Ezechiel zvěstovali Boží poselství v Izraeli před dávnými věky. Avšak jejich zvěst je v dnešní době důležitá jako za jejich života. Student porozumí, kdo byli tito tři mužové, proč si je Bůh povolal za své posly, co jejich poselství obsahuje a jak se dá aplikovat v našem životě. První část je zaměřena na příznačné rysy proroka jako nositele Božího poselství. Druhá část pojednává o procesu formování proroka a vlastně každého Božího služebníka. Třetí část otevře obsah prorockého poselství o Bohu, čtvrtá část pak poukáže na Boží soud. Pátá část zkoumá proroctví o Mesiáši a jejich naplnění v životě a díle Ježíše Krista.

 
Studijní literatura a pomůcky

PETTS, D. Témata velkých proroků. Přel. z : Themes from the Major Prophetes: An Independent-Study Textbook. Irving, Texas : ICI University Press, 1987, 253 s. ISBN 1–56390–703–8.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

SMITH, Gary V. The Prophets as Preachers : An Introduction to the Hebrew Prophets. Nashville, Tennessee : Broadman and Holman, 1994, 224 s. ISBN 0–8054–1860–1.