BIB3012-3 Genesis

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. reagovat na argumenty kritiků zpochybňujících hodnověrnost knihy Genesis.
  2. ukázat, jak lze vyřešit domnělý konflikt mezi spekulativní vědou a biblickým záznamem stvoření.
  3. identifikovat historické základy novozákonního učení a Božího postupného sebezjevení.
  4. vytvářet praktické aplikace odvozené ze života a chování postav knihy Genesis.
  5. uvádět do vlastního života duchovní principy, kterým kniha Genesis vyučuje.
  6. využívat ilustrační materiály a další pomůcky z tohoto modulu pro svá kázání a vyučování.
Anotace modulu

Jak vznikl svět? Kdo je člověk? Jak se dostalo na svět zlo? Na tyto otázky reaguje modul Genesis. První část je věnována počátkům lidského rodu. Druhá část se zabývá životem patriarchy Abrahama a zejména smlouvou, kterou s ním uzavřel Bůh. Třetí část se zaměřuje na počátky Izraele, na život Izáka a Jákoba, na příběh Josefa, který se stal Božím nástrojem pro záchranu národů. Modul studenta seznámí s duchovními archetypy, naučí jej sledovat plán Boží spásy od prvotního zaslíbení v zahradě Eden až k zformování Božího vyvoleného lidu, skrze nějž se Boží spasitelný plán uskutečnil.

 
Studijní literatura a pomůcky

HOFF, Paul. Genesis. Přel. z : Genesis : An Independent-Study Textbook. 5. vyd. Springfield, Missouri : ICI Press, 1999, 349 s. ISBN 1–56390–107–2.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

ARNOLD, Bill T. Encountering the Book of Genesis. Baker Books, 2003. 240 S. ISBN 0801026385, 9780801026386.

KIDNER, Derek. Genesis : An Introduction and Commentary. Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, 1967, 560 s. ISBN 0–87784–280–9.