BIB2042-3 Principy výkladu Bible

BIB2042 Principy výkladu Bible – 2 kredity

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. definovat pravidla výkladu biblického oddílu v jeho gramaticko-historickém kontextu.
  2. zdůvodnit dodržování pravidel biblického výkladu a poukázat na úskalí výkladu bez pravidel.
  3. obhájit, že primárním cílem při výkladu textu je určit, co chtěl původní autor sdělit svým čtenářům.
  4. vysvětlit hlavní systémy interpretace Bible používané v judaismu a v křesťanství.
  5. uplatnit pravidla výkladu na modelových biblických pasážích.
  6. rozlišovat v Bibli základní literární žánry i speciální pravidla potřebná pro jejich výklad.
  7. vytvořit si vlastní systém studia Bible založený na biblických principech výkladu.
Anotace modulu

V první části modulu se student naučí, že Bibli musíme chápat za pomoci Ducha svatého v jejím kulturním a dobovém rámci. Ve druhé části jsou vysvětlena všeobecná pravidla pro výklad literatury. Speciální pravidla v třetí části předmětu se zaměřují na výklad specifických literárních žánrů. Ve čtvrté části bude student na vybraných biblických oddílech aplikovat pravidla výkladu, kterým se naučil v předešlých částech.

 
Studijní literatura a pomůcky

GIBBS, Carl B. Principy výkladu Bible. Přel. z : Principles of Biblical Interpretation: An Independent-Study Textbook. 3. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1996. 260 s. ISBN 1–56390–912-X.
Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

FEE, Gordon D. a STUART Douglas. Jak číst Bibli s porozuměním. Přel. z : How to Read the Bible for All its Worth. Praha : Návrat domů, 2005. 234 s. ISBN 80–7255–127–2.
 

BIB2043 Principy výkladu Bible – 3 kredity

Tento předmět je totožný s předmětem BIB2042 Principy výkladu Bible (viz popis uvedený výše), avšak navíc požaduje splnění doplňkové četby uvedené ve studijní literatuře.

Vstupní podmínky: Žádné
Studijní literatura:
Carl B. Gibbs: Principy výkladu Bible
Gordon D. Fee a Douglas Stuart: Jak číst Bibli s porozuměním (doplňková četba v češtině)
Český ekumenický překlad Bible
Přihláška ke studiu předmětu
Informace pro studující
Hodnota: 3 kredity