BIB2032-3 List Židům

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. rozeznat strukturu epištoly Židům a analyzovat její vztah ke Starého zákonu.
  2. vnímat v epištole znaky dobového pozadí.
  3. vysvětlovat původně zamýšlený gramaticko-historický význam textu.
  4. sledovat v epištole postupné rozvinutí témat zjevení, kněžství, víry a praktického života.
  5. využít tematiku epištoly pro svá kázání a vyučování.
Anotace modulu

První část seznamuje s  dobovým pozadím epištoly, s principy její kompozice a s jejím vztahem ke Starému zákonu. druhá část pojednává o Kristu jako nejlepším zjevení Boha, o jeho přirozenosti, lásce a moci. Třetí část studuje dokonalé Ježíšovo kněžství. Kristus představuje velekněžský řád, který je lepší než řád Áronův. Kristova velekněžská služba se zakládá na jeho vlastní dokonalé oběti. Čtvrtá část se zabývá životem založeným na víře. Ke studiu jsou předloženy biblické příklady živé víry a praktické rady pro život s Bohem.

 
Studijní literatura a pomůcky

PERETTI, Terry G. GEORGE, , A.C., WALKER, Louise Jeter. Epištola Židům. Přel. z : A Study in the Book of Hebrews: An Independent-Study Textbook. Brusel : International Correspondence Institute, 1987, 277 s. ISBN 0–7617–0873–1.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

HAGNER, Donald A. Hebrews. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 1990, 480 s. ISBN 0–943575–17–6.