BIB2022 Pastorální epištoly

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. diskutovat o základním rozdělení a obsahu pastorálních epištol.
  2. posoudit, jak se pastorální epištoly vztahují k ostatním spisům Nového zákona.
  3. specifikovat priority služby pastora.
  4. rozeznat chyby, kterých se dopouštěli křesťané za života apoštola Pavla a vystříhat se jich.
  5. vysvětlit, co pastorální epištoly učí a co je podstatou evangelia.
  6. určit, co radil apoštol Timoteovi a Titovi – jak mají vyučovat rozmanité skupiny ve svých sborech.
  7. aplikovat principy z pastorálních epištol ve své vlastní konkrétní službě v církvi.
  8. konat svou službu ve sboru s vědomím, že slouží Pánu Ježíši a že chce splnit své poslání, které mu dal Bůh.
Anotace modulu

Tento modul přichází na pomoc služebníkům církve: pastorům, starším, diákonům, ale i všem členům místního sboru. Je vybudován na rozboru Pavlových pastorálních epištol 1. a 2. Timoteovi a Titovi. V první části je pojednáno o vztahu mezi pastorálními epištolami a knihou Skutků, o úkolech, které stály před Timoteem a Titem, o problematice herezí a jak se s nimi vypořádat na půdě místního sboru. Druhá část se zabývá profilem Božího služebníka: jaké „vstupní podmínky“ by měl splňovat a jak by měl jednat s rozmanitými lidmi ve svém sboru. Třetí část je věnována profilu místního sboru, biblickým základům, na kterých je třeba stavět křesťanskou službu v rámci celé církve a zejména v místě svého bydliště. Ve čtvrté části jsou studenti motivováni k věrnosti a vytrvalosti a aby splnili úkol, který jim Bůh přidělil. To by nebylo možné bez osobní víry v Ježíše Krista a hluboké úcty k Božímu slovu.

 
Studijní literatura a pomůcky

BURGAN, John R. Pavlovy dopisy pastorům. Přel. z : Paul's Letters to Pastors : An Independent-Study Textbook. 3. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1999, 275 s. ISBN 1–56390–467–5.

Bible : Český ekumenický překlad.