BIB1072-3 Galatským a Římanům

Cíle modulu

Po absolvování tohoto modulu by student měl být schopen:

  1. diskutovat o klíčových problémech, které apoštola Pavla přivedly k napsání listů Římanům a Galatským.
  2. odůvodnit Pavlovo právo vystupovat jako apoštol, misionář, teolog a služebník Ježíše Krista.
  3. vysvětlit podstatu Pavlova argumentu vůči falešným učitelům v listu Galatským.
  4. porovnat Pavlovy listy Galatským a Římanům z hlediska tematiky, doktríny a praktických pokynů.
  5. popsat, jak Pavel v listu Římanům rozvíjí hlavní myšlenky evangelia.
  6. vyhodnotit Pavlův argument o vyvolení, nevěře a obnově Izraele ve vztahu k Pavlově službě pohanům.
  7. aplikovat vyučování apoštola Pavla ve svém životě křesťana mezi lidmi – věřícími i nevěřícími.
  8. kázat a vyučovat poselství evangelia, jak je apoštol Pavel vyložil v listech Římanům a Galatským.
Anotace modulu

První část modulu se zabývá dobovým pozadí epištoly Galatským. Najdeme zde Pavlovu obhajobu, výklad a praktickou aplikaci evangelia Ježíše Krista. Druhá část rozebírá dobové pozadí epištoly Římanům a Pavlovo poselství o nezbytnosti Spasitele pro každého člověka. Bůh dal lidem Spasitele Ježíše Krista, který věřícího proměňuje a dává mu sílu prostřednictvím Ducha svatého. Třetí část diskutuje o Božím plánu pro Izrael, o aplikaci evangelia v běžném životě a o Pavlových plánech v závěrečném oddílu epištoly.

 
Studijní literatura a pomůcky

LASLEY, William F. Epištoly Galatským a Římanům. Přel. z : Paul’s Salvation Letters : Galatians and Romans : An Independent-Study Textbook. Springfield Missouri : Global University, 2002, 350 s. ISBN 0–7617–0504-X.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

BRUCE, F.F. Romans. 2. vyd. Grand Rapids, Michigan : Eerdmans Publishing Company, 1985, 274 s. ISBN 0–8028–0062–9.