BIB1032-3 Život Ježíše Krista

Cíle modulu

Po absolvování modulu by student měl být schopen:

  1. vysvětlit pojem „synoptická evangelia“, kdy tento pojem vznikl a co je podstatou tzv. synoptického problému.
  2. určit a popsat dobové pozadí vzniku synoptických evangelií.
  3. diskutovat o historické situaci v Palestině a o vývoji židovského náboženství před Ježíšovým příchodem.
  4. interpretovat klíčové události v Ježíšově dětství, v jeho veřejné službě a v závěru pozemského života.
  5. identifikovat počáteční období Ježíšovy služby, službu v Galileji, v Judsku a Pereji a o velikonočním týd­nu.
  6. shrnout Ježíšovo učení o Božím království a vysvětlit slovní spojení „už, a zároveň ještě ne“.
  7. vysvětlit, proč Ježíš při vyučování používal podobenství a činil zázraky.
  8. lépe ocenit Boží plán vykoupení, který spočívá ve vtělení, životě, smrti, vzkříšení a nanebevzetí Krista.
  9. více si vážit toho, že Bůh nás zbavil hříchů, když Kristus zemřel místo nás.
Anotace modulu

Modul je zaměřen na Ježíšův život z hlediska synoptických evangelií podle Matouše, Marka a Lukáše. V první části se student seznámí s dobovým kontextem, do kterého přišel Ježíš. Druhá část je věnována spasitelnému dílu Ježíše jako Mesiáše, jehož jednotlivými fázemi jsou narození, služba, smrt, vzkříšení a nanebevzetí. Třetí část zkoumá Kristovo poselství v podání synoptiků. Student se seznámí s Ježovými vyučovacími metodami, s jeho pojetím Božího království, naučí se vykládat podobenství a pochopí smysl Ježíšových zázraků.

 
Studijní literatura a pomůcky

McCLAFLIN, Michael R. Život Ježíše Krista. Přel. z : Life of Christ : An Independent-Study Textbook. 2. vyd. Irving, Texas : ICI University Press, 1997, 333 s. ISBN 1–56390–302–2.

Bible : Český ekumenický překlad.

Doplňková četba

STEIN, Robert H. Jesus the Messiah : A Survey Of The Life Of Christ. Downers Grove, Illinois : InterVarsity Press, 1996, 380 s. ISBN 0–8308–1884–7.