Distanční bakalářské studium

Distanční vzdělávání je výuka na dálku, která využívá moderních způsobů komunikace.

Osvědčenou formou distančního vzdělávání je korespondenční studium, jež využívá služeb klasické pošty.
S rozvojem internetu se korespondenční studium zrychlilo díky technologiím e-mailu, chatu, edukačních programů, videokonferen­cí apod.

Postup distančního studia v Global University

Distanční studium se vyznačuje tím, že studující se učí sám:

 • za pomoci speciálně strukturované učebnice
 • a za pomoci tutora.

Učebnice Global University

Učebnice Global University obsahuje nejen učební látku, ale také studijní návod a cvičení, která jsou včleněna do textu učebnice a slouží k utvrzení přečtené látky.

V učebnicích Global University jsou čtyři formy cvičení:

 1. Průběžná cvičení
 2. Osobní testy
 3. Studijní zprávy
 4. Závěrečný test

Průběžná cvičení

Průběžná cvičení jsou vložena do textu jednotlivých kapitol. Následují vždy po přečtení důležitých oddílů kapitoly. Studující je v nich dotázán na hlavní myšlenky obsažené v oddílu. Svoje odpovědi si může ihned porovnat s klíčem na konci kapitoly.

Osobní testy

Po prostudování kapitoly a vypracování všech průběžných cvičení je studující připraven na osobní testy. Ty jsou umístěny na konci každé kapitoly. Své odpovědi si studující může ihned porovnat s klíčem, který je na buď na konci učebnice, nebo ve speciální studentské příručce.

Studijní zprávy

Po prostudování několika kapitol (dvou až pěti) autor učebnice naplánoval souhrnné testy nazvané též studijními zprávami. Studijní zprávy prověřují pochopení látky z předešlých kapitol. Své odpovědi si však studující neopravují sami, ale posílají své studijní zprávy do národní kanceláře v Kolíně, kde jsou zprávy vyhodnoceny, registrovány a zaslány zpět studujícímu.

Závěrečný test

Po odevzdání všech studijních zpráv následují dvě možnosti:

 1. Studující obdrží osvědčení o absolvování předmětu
 2. Studující se přihlásí k závěrečnému testu, který napíše pod dohledem pověřeného tutora.

Praktický úkol a písemné práce

Na bakalářské úrovni každý předmět požaduje kromě nastudování učebnice také splnění těchto úkolů:

 1. Praktický úkol, který je podmínkou pro udělení zápočtu. Student má možnost využít právě získné poznatky tam, kde právě žije.
 2. Seminární práce, která reaguje na látku obsaženou v učebnici.
 3. Zpráva z doplňkové četby (pouze 3kreditové předměty), která reflektuje studentovu četbu odborné literatury.

Písemný projev studentů bakalářského studia musí odpovídat normě pro kvalifikační vysokoškolské práce vydané Global University resp. České státní normě.

Tutor

Tutor pomáhá studujícímu v průběhu studia a opravuje jeho studijní zprávy. Kdykoliv studující něčemu nerozumí, může se na tutora obrátit formou e-mailu nebo dopisu. Tutor je povinen studujícímu odpovědět bez zbytečných průtahů.

Poznámka: Global University můž2e zřizovat na území České republiky studijní střediska, jejichž vedoucí pak působí v roli tutora.